ЗДДС, чл.31, т. 3

2_1262/27.09.2013г.
ЗДДС чл.31, т.3
Представляваното от Вас дружество през месец април е сключило договор за извършване на ремонт на два основни дизелови двигателя с подмяна на резервни части на самоходен танкер – бункеровчик м/к Н==. Възложител по договора е ===== ЕООД, който е представил документи, определящи самоходният танкер – бункеровчик като плавателен съд, извършващ международни товари с район на плаване Зона 3 /вътрешни водни пътища на Европа, без право да излиза в открито море/. За извършената услуга сте издали фактура с начислен ДДС, която е приета от възложителя.
Във връзка с установени несъответствия в подадената от ========= ЕООД СД по ЗДДС за д.п.м. 07.13г. сте получили писмо от дружеството, с което изисква от Вас да анулирате издадената през м. май фактура и да издадете новафактура през м. септември 2013г., в която да посочите данъчна основа, в размер на 73 514,90 лв. и приложите нулева ставка на данъка, на основание чл.31, т.3 от ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка сте поставили следните въпроси:
1. Задължени ли сте да анулирате издадената фактура от м. май 2012г. на основание на представените от дружеството възложител документи по чл.27, ал.2 от ППЗДДС?
2. При анулиране на фактурата имате ли право да подадете искане за възстановяване на начисления ДДС в ТД на НАП при условие, че не можете да го приспаднете в двумесечен срок от издаване на новата фактура?
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Мястото на изпълнение на доставките на услуги, свързани с ремонт на плавателни съдове се определя по общите правила на закона и зависи от статута, качеството и местоположението на получателя (клиента) Ви.
Когато получател е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, мястото на изпълнение на услугата е на територията на страната предвид чл.21, ал.2 от ЗДДС, като по силата на чл.54, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) данъка е изискуем от доставчика по доставката.
По смисъла на чл. 31, т. 3 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на плавателни съдове и въздухоплавателни средства с изключение на тези по т. 2, буква „в”; това не се отнася за въздухоплавателни средства, с изключение на тези по т.1, и за плавателни съдове, използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
Съгласно чл. 27, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), за доказване на доставка на услуги по поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор с корабопритежателя или компанията, експлоатираща самолета, за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство или друг документ, доказващ извършване на услугата
/ приемо- предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др./;
2. фактура за доставката.
В конкретния случай, при наличие на изискуемите по чл. 27, ал. 2 от ППЗДДС доказателства за извършена услуга по ремонт на кораб, съгласно разпоредбата чл. 31, т. 3 от ЗДДС тя ще се третира като облагаема доставка с нулева ставка на данъка.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.128 от ЗДДС, съгласно която когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Вида на основната доставка е в зависимост от договорката между страните. В конкретния случай, ако предмет на договора е доставка с услуга по ремонт на кораб, която се съпътства от доставка със стоки /резервни части/и плащането е определено общо,може да се приеме, че е налице доставка с услуга, която се съпътства от доставка със стока.
В случай, че в качеството на доставчик сте издали фактура за доставката с начислен данък 20%, то издадения документ се определя като погрешно съставен по чл. 116 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.116, ал. 1 от ЗДДС поправки и добавки в данъчните документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
На основание чл. 116, ал. 3 от ЗДДС зa погрешно съставени документи се смятат издадени фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
Когато погрешно съставения документ е отразен в отчетните регистри на доставчика или получателя за анулирането се съставя и протокол по реда на чл.116, ал.4 от закона.
Анулираната фактура се отразява в дневник продажби.Съгласно приложение 12 към ППЗДДС при анулиране на фактури в данъчен период, различен от този на издаването на документа, те се включват във файл „PRODAGBI.TXT”, като в полетата, описващи стойности, се попълват такива, равни по размер на съдържанието на съответните полета на оригиналния запис, но с противоположен знак.
Това от своя страна ще доведе до промяна в резултата за периода, в който е отразено анулирането. В случай, че бъде формиран резултат за периода ДДС за възстановяване, по смисъла на чл.88, ал.3 от ЗДДС, същият се прихваща, приспада или възстановява по реда и условията на чл.92 от ЗДДС, а когато резултатът е ДДС за внасяне, същият подлежи на внасяне в законно установеният срок.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *