ЗДДС, чл.31, т. 3

2_1037-2/12.05.2009г.
ЗДДС, чл.31,т.3
В Дирекция „ОУИ” гр. …. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” – гр….. с вх. № , в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Представляваното от Вас дружество извършва доставка на резервни части и монтаж на патрулен кораб, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ИАРА осъществява дейности по управление, наблюдение и контрол върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми. Съвместно с ИА „Морска администрация” и Главна дирекция „Гранична полиция” осъществява дейност по регистрация и контрол на риболовните кораби и контрол на чуждестранните риболовни кораби.
С оглед на описаната фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
За извършваната от Вас доставка на резервни части и монтаж приложима ли е разпоредбата на чл.31, т.3 от ЗДДС?
Доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораби, с изключение на посочените в т.2 от същата разпоредба са определени като доставки, свързани е международен транспорт, облагаеми с нулева ставка на данъка.
Документите, с които доставчикът следва да разполага за доказване на доставката науслуги по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната са посочени в ал. 2 на чл. 27 от ППЗДДС. Това са:
– договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство и
– фактура за доставката.
Видно от разпоредбата на чл.31, т.3 от ЗДДС, същата касае само доставка на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораби.
От запитването е видно, че представляваното от Вас дружество извършва доставка на резервни части и монтаж за патрулен кораб, поради което следва да се има предвид разпоредбата на чл.128 от ЗДДС, съгласно която, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
Характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС. Поради това от изключителна важност в случая е основната доставка да бъде правилно определена. Критериите за това следва да бъдат комплексни. Най-общо, съпътстваща е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение. Последният не би сключил сделката, за да придобие самостоятелно предмета на тази доставка, а тя се явява необходимост, допълнение или повишаваща качеството добавка към другия, основен предмет на доставката. Наред с това и възнаграждението по двете доставки следва да е определено общо.
Предвид гореизложеното ако сключеният от Вас договор има за предметдоставка с услуга по поддръжка, ремонт, оборудване на кораб, която се съпътства от доставка със стока и плащането е определено общо, на основание чл.128 от ЗДДС може да се приеме,че е налицедоставка с услуга, която се съпътства от доставка със стока, За да се приложи разпоредбата на чл.31, т.3 от ЗДДС следва да разполагате с документите визирани в чл.27, ал.2 от ППЗДДС.
Когато за доставката на стоката има отделно договорена цена от доставката на услугата, са налице две отделни доставки – доставка със стока и доставка с услуга. В този случай, на основание чл.113 от ЗДДС,данъчно-задълженото лице доставчик следва да издаде фактураза всяка извършена доставка.
В случай, че извършената от Вас доставка има характер на доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или заваша сметка, място на изпълнение на доставката се определя съобразно разпоредбата на чл. 17, ал.4 от ЗДДС. При доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, мястото на изпълнение на доставкатае мястото, където се монтира или инсталира стоката. Доставката на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната е с място на изпълнение територията на Р България и на основание чл. 12 от ЗДДС е облагаема доставка с данъчна ставка в размер на 20 на сто.

Оценете статията

Вашият коментар