ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.3, aл. 1,ЗДДС, чл.82, aл. 2,ЗДДС, чл.82, aл. 3

Изх. № 23-22-597/30.03.2011 г.
ЗДДС, чл.96, ал.1
чл.82, ал.2 и 3
чл.3, ал.1
Предвид изложената фактическа обстановка и липса на приложен към запитването договор изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Предвид ал.5 от същата разпоредба, задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.
В ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.
В облагаемия оборот по смисъла на ал.3 от закона, не се включват доставките по ал.2, т.2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3.
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Дефиниция на понятието ”независима икономическа дейност” е дадено в ал.2 на чл.3 от закона – Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В случай, когато физическо лице инцидентно извърши единични сделки , които не могат да се квалифицират като независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС, то лицето не следва да се регистрира по ЗДДС и само при такава хипотеза няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
При условие, че лицето извършва нееднократно подобни сделки за получаване на редовен доход от тях, то се смята, че извършва независима икономическа дейност и в тази връзка за него ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС.
В конкретния случай, ако продажбата на апартаментите е единична сделка, която не се квалифицира като независима икономическа дейност, за Вас не е налице задължение за регистрация по ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар