ЗДДС, чл.39, т. 1

Изх. № 53-00-159
30.03. 2012г.
чл.39, т.1 от ЗДДС във вр.чл.152, ал. 1, т. 2 и ал. 2от ЗДвП
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНАМЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ….” ООДе лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, регистрирано по Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/.
Същотото осъществява и специфична дейност по организиране и провеждане на психологически изследвания, за целите на чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движениетопо пътищата/ЗДвП/.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Оборотът от специфичната дейност по организиране и провеждане на психологически изследвания, за целите на на чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП,представлява ли облагаемоборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС и следва ли дружеството да се регистрира по ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
I. Относно третирането на извършваните доставки на психологическиизследвания:
ЗДвП и Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания издадена от Министерството на транспорта (Наредба № 36 от 15 май 2006 г.). предвиждат определени категории водачи на моторни превозни средства (МПС), както и председателите на изпитните комисии /за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС/, да преминават изследване за психологическа годност (арг. от чл. 152, ал. 1 ЗДвП и чл. 1, ал. 1 от Наредба № 36 от 15 май 2006 г.).
За да имат право да извършват психологически изследвания, желаещите лица трябва да получат удостоверение за регистрация след вписване в регистър, воден от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“.
Съгласно чл. 153б, ал. 1 ЗДвП психологическите изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2от ЗДвП се организират и провеждат от:
а) многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от групови практики за медицинска помощ,в които работи поне един психолог;
б) лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква “г“ от Закона за лечебните заведения (диагностично-консултативни центрове), в които работи поне един психолог;
в) центрове за психично здраве, в които работи поне един психолог.
Психологическото изследване провеждано по реда на Наредба №36/2006г. има за цел да установи психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС да управляват МПС без опасност отдопускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.
Същото се провежда по утвърдени методики и методическите указания предоставени от директора на Националната многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ“ – София/чл.4и от Наредба №36/2006г./.
Разпоредбата на чл. 39, т.1 от ЗДДС определя като освободена доставка извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Следователно, като освободена доставка на основание чл. 39, т.1 от ЗДДС следва да се третира доставката на здравни услуги и пряко свързаните с нея услуги само в случаите, когато тези доставки са част от здравните услуги.
Психологическото изследване би било предмет на освободена доставка, по смисъла на чл.39, т.1 от ЗДДС, ако има диагностична цел.
Доколкото в конкретният случай същото не е с диагностична цел, то следва, че не може да се третира като освободена доставка.
II.Относнозадължението за регистрация по ЗДДС:
На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000.00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Съгласно ал. 2 от същата разпоредба облагаемия оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
В чл. 96, ал. 5 от ЗДДС е пояснено, че задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период по-дълъг от определения в ал. 1.
С оглед изложеното оборотите от специфична дейност /психологически изследвания/, която извършвате, формират облагаем оборот за регистрация по ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка /и представени документи/. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от Данъчно- осигурителен процесуален кодекс/ДОПК/.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.97а

545/11.04.2012Чл.97а ЗДДСВ писмено запитване, постъпило по електронен път вна НАП с вх. № ……….г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ………….

документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС

1_ИТ-00-48/03.05.2019 г. чл. 33, ал. 2 от ЗЗО ОТНОСНО: документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална

lifta hakkında