ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а

2_2375-2/29.09.2008г.
ЗДДС,чл.41,т.1,б.”а”
В Дирекция „ОУИ”-е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № г.,в коетое изложена следната фактическа обстановка:
Център за професионално обучение към „” ЕООД гр. Варна, притежава Лицензия, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение, даваща му право да провежда и удостоверява професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация и на квалификация по част от професия. В запитването е уточнено, че от Национална агенция за професионално образование и обучение е изразено становище, според което обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС следва да се разглежда като обучение по част от професията „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”.
При така изложената фактическа обстановка е поставен въпросът следва ли всяко обучение, проведено от ЦПО за придобиване на степен на професионална квалификация или професионална квалификация по част от професия в рамките на посочените в лицензията професии да се счита за освободена доставка по смисъла на чл.41,т.1,б”а” от ЗДДС, независимо от това дали за упражняване на квалификацията се изисква допълнително придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Предвид изложената фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.41,т.1,б.”а” от ЗДДС професионалното образование и обучение, предоставяно от институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение е освободена доставка.
Центровете за професионално обучение са институции по смисъла на чл. 18, т.5от Закон за професионалното образование и обучение. Същите подлежат на лицензиране по предвидения в закона ред, като по силата на чл. 49а от ЗПОО, лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране.
Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение, на лица навършили 16 години.
Професионално обучение, съгласно чл.5, ал.2 от Закона за професионалното образование и обучение осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването й.
Придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение се регламентира с рамкови програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. Програмите, по които се обучават лица, навършили 16г. са посочени в чл.12 от ЗПОО и се конкретизират за всяка професия от списъка с държавните образователни изисквания. Организацията на учебния процес, по рамковите програми се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии или с учебни планове и учебни програми, разработени от обучаващата институция. При придобиване на степен на професионална квалификация документацията се разработва в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии /чл. 17, ал.2 и ал.3 от ЗПОО/.
От запитването е видно, че на „” ЕООД е издадена лицензия от Национална агенция за професионално образование и обучение, определяща го катоцентър за професионално обучение, с възможност да извършва и удостоверява професионално обучение по рамкова програма Д, посочена в чл.12,т.5 от ЗПОО.
Програма Д регламентира условията и реда за придобиване на първа степен на професионална квалификация за лица навършили 16 г., която следва да бъде съобразена с държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия.
Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”се определя с Наредба № 28 от 11.11.2003г. Съгласно т.1.2 от приложение към чл. 2 от наредбата обучаваният по професията „Монтьор на транспортна техника” се обучава и за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В”.
Предвид гореизложеното, ако предоставяните от Вас услуги – обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В” имат характер на професионално обучение и са част от обучението за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на транспортна техника”, то същите попадат в обхвата на освободените доставки при наличие на хипотезата на съпътстваща доставка по смисъла на чл.128 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар