ЗДДС, чл.7

Изх. № 53-00-1267
08.04. 2013 г.
Чл. 7 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е извършило вътреобщностна доставка (ВОД) на стоки за клиент установен на територията на Република Франция.
След проверка от страна на НАП сте уведомени, че във VIES декларация сте отразили издадена фактура към невалиден номер на контрагент от ЕС (конкретно Франция).
В тази връзка допълнителнофренското дружество е изпратило документ (приложен към преписката), удостоверяващ регистрация на същото по ДДС във Франция. Френското дружество е пояснило, че френското законодателство допускаредовно регистрирано по ДДС лице, при проверка в VIES информационна система да се идентифицира с невалиден VAT номер в случай, че за определен период от време не е извършвало покупки или продажби на територията на ЕС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Действително ли е налице подобен проблем с дружествата регистрирани въвФранция?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
От 01.01.2007 г. при сделки в рамките на Европейския съюз с регистрирани по данък върху добавената стойност лица, в отчетните си регистри по ЗДДС българските дружества, следва дапосочват валиден ДДС номер на контрагента.
Всеки ДДС номер на търговец от ЕС започва с префикс, който представлява кода на съответната държава членка и се състои от две букви, задължително изписани на латиница.
След префикса следва поредица от цифри или цифри и букви съобразно форматите, определени от конкретните страни членки.
Изписването на буквите в ДДС номерата на чуждите контрагенти трябва да бъде задължително на латиница в противен случай автоматично се генерира грешка.
На интернет страницата на Националната агенция за приходите (www:nap.bg) в раздел „Вътреобщностни доставки”, може да се запознаете сформатите на идентификационните ДДС номера във всяка държава членка на ЕС, както и да проверите тяхната валидност.
Следва да имате предвид, че в някои държави членки, търговците оперират с два идентификационни номера за целите на ДДС – единият те следва да използват при търговските си взаимоотношения на вътрешния пазар, а другия ДДС номер им се издава и служи за целите на вътреобщностната търговия .
Българските търговци следва да изискват ДДС номера на своя контрагент, валиден за търговия в рамките на Общността.
В конкретния случай, формата на идентификационния ДДС номер на регистрирано лице във Франция, следва да съдържа префикс FR и 1 група от 2 знака, и 1 група от 9 цифри (FRXX999999999).
Предвид изложеното и приложения към преписката документ предоставен Ви от френския контрагент, идентификационнияномер на френското дружество
SARL S.A.Mза сделки на територията на ЕС еFR0L500273420, които след проверка в VIES информационна системае валиден, като копие от проверката Ви изпращаме.
В случай, че във VIES декларациятасте отразили като идентификационен номервсичките осемнадесет знака изписани в документа предоставен Ви от френския контрагент или комбинация от символи и знаци различна от посочената, то генерираната грешка е поради неправилен формат.
Допълнително запитването в частта дали френското законодателство допускаредовно регистрирано по ДДС лице, при проверка в VIES информационна система да се идентифицира с невалиден VAT номер в случай, че за определен период от време не е извършвало покупки или продажби на територията на ЕС запитването е препратено по компетентностдо дирекция„Централно звено за връзка“ при ЦУ на НАП.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка (и представени документи). В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 отДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар