ЗДДС, чл.45, aл. 5

2_516/11.04.2013г.
ЗДДС, чл.45, ал.5
Представляваното от Вас дружество е собственик на недвижим имот – земя в гр. …, находяща се в идеален център. Посочвате, че имотът е закупен през м.октомври 2005 г. като поземлен имот и същият фигурира като такъв в издадено удостоверение от Община ==========
Поставяте следните въпроси:
1. Дължи ли се ДДС при продажба на горепосочения недвижим имот на основание чл.45, ал.5 от ЗДДС?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следнотостановище:
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. С този законов текст е въведено общото правило за освободена доставка, свързана със земя.
Изключенията от това правило са регламентирани в ал.5 на чл.45 от ЗДДС, като едно от тях, посочено в т.1 е прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
По смисъла на т.2 от §5 на ДР на ЗУТ „поземлен имот” е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост. Според т.11 от §5 на ДР на ЗУТ „урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп до улици, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство. От посочената дефиниция е видно, че за да бъде определен един поземлен имот като урегулиран, на първо място е необходимо наличието на подробен устройствен план, в който същият да фигурира с посочените характеристики.
С оглед извършване на преценка на режима на доставката, дали същата е облагаема или освободена по смисъла на ЗДДС, от значение е издаденият документ от съответния компетентен орган за определяне статута на земята, към датата на извършване на доставката.
Видно от приложеното удостоверение, издадено от Община …. няма данни имота, който предстои да се продава да е УПИ, независимо, че същият се намира в идеален център на …… При определяне на имота като поземлен имот, който не е УПИ приложение ще намери нормата на чл.45, ал.1 от ЗДДС. На основание чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС в издаваната фактура следва да се отрази основанието за неначисляване на данък, а именно чл.45, ал.1 от ЗДДС.
Следва да имате в предвид и разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗДДС, която дава право на доставчика да избере доставката по ал.1 на същия членда бъде облагаема. Правото на избор може да се упражни чрез посочване на размера на данъка във фактурата за доставката, както и основанието за осъществяване на това право – чл.45, ал.7 от ЗДДС. ‘

Оценете статията

Вашият коментар