ЗДДС, чл.47

Изх.№ 05_20-00-1883/ 29.01.2010г.
ЗДДС, чл.47
В запитването е посочено, че застраховател, който е лицензиран в Р България, планира да създаде структура от застрахователни агенти, при която съществува един главен застрахователен агент и подагенти, които са подизпълнители на главния агент. Главният агент ще сключи договор за засрахователно агентство със застрахователя и ще изпълни всички допълнителни изисквания на Кодекса за застраховането, за да придобие качеството застрахователен агент по чл.164 от Кодекса за застраховането (КЗ). След това, главният агент ще сключи отделни договори със свои подизпълнители, на всеки от които ще възложи извършването на застрахователно агентство от името и за сметка на застрахователя. Всеки подагент ще изпълни всички изисквания на кодекса на застраховането, за да придобие качеството застраховетелен агент. Главният агент ще получава от застрахователя възнаграждение за услугите си като застрахователен агент (комисионна), от което ще извършва плащания на подагентите за техните услуги по договорите им с Главния агент.
При така изложената фактическа обстановка са зададени следните въпроси:
1. Възможно ли е възнагражденията по договорите между главния агент и подизпълнителите му да бъдат третирани като освободени доставки на застрахователни услуги по ЗДДС.
2. Ще има ли промяна в отговора на горния въпрос, ако подагентите имат качеството застрахователен агент по чл.164 от КЗ
Предвид гореизложеното и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
По смисъла на чл. 47 от ЗДДС, освободена доставка е извършването на услуги при условията и по реда на КЗ от:
1. застрахователи и презастрахователи;
2. застрахователни брокери и застрахователни агенти.
От текста на разпоредбата е видно, че данъчното третиране по ЗДДС на доставките на зстрахователни услуги е в пряка зависимост от условията предвиденив КЗ.
Застрахователен брокер по смисъла на чл. 153 ал. 1 от КЗ, е търговско дружество или едноличен търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество. Съгласно чл. 164 от КЗ, застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Застрахователните агенти биват обвързани и необвързани.
Ако т.нар.подагентиизвършват услугите при условията и по реда на КЗ, в качеството на застрахователен брокер или застрахователен агент, за извършените доставки е налицеосвободена доставка по смисъла на чл. 47, т. 2 от ЗДДС. В този случай за получените комисионни за така извършените доставки, представляващи размерът на възнаграждението, не се начислява данък на основание чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 47, т. 2 от ЗДДС.
При условие, че подагентите не притежават качеството на застрахователен брокер/ агент, то същите не попадат в хипотезата на хипотезата на чл. 47, т. 2 от ЗДДС и за извършваните от тях услуги на основание чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС следва да се начисляваданък 20 на сто, тъй като същите следвасе третират като облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от с.з.

Оценете статията

Вашият коментар