ЗДДС, чл.64

1_20-27-1/12.01.2007
Чл. 64 ЗДДС
Във връзка с подадено от вас запитване…., виуведомяваме следното:
При представената фактическа обстановка е налице следното: Ревизираното лице е ползвало правото на данъчен кредит по фактури с №6904/02.05.2006 г. , №3967/12.06.2006 г. и №1000002214/19.06.2004 г. Същите фактури лицето е вложило в подобрения върху имот, който имот не е негова собственост, но за същия имот ревизираното лице есключило предварителен договор за покупко-продажба със собственика на имота, на 01.09.2004 г. Тъй като ревизираното лице е с прекратена регистрация по ЗДДС през месец юни 2006 г. въпросът е има ли право на данъчен кредит по посочените фактури и налице ли е доставка между ревизираното лице и собственика на имота.
Доколкото не е налице прехвърляне на собственост или ограничени вещни прававърху посочения имот в полза на ревизираното лице, извършеното преустройство от последния на краварника представлява безвъзмездна доставка на услуга. Този извод се налага от обстоятелството, че собственикът на земята се е съгласил преустройството да бъде извършено. Собственикът на вещта има качеството на получател по доставка, по смисъла на чл.13, ал.2 от ЗДДС, т.е. лице, което получава безвъзмездна услуга. Датата на данъчното събитие по тази доставка настъпва на датата на завършване на услугата съгласно чл. 25, ал.1, т.1 от ЗДДС, или съгласно чл.26, т.8 от ЗДДС / в сила от 01.01.2005 г./.
Относно правото на ползване на данъчен кредит по посочените фактури,тъй като същите ще се използват за извършване на облагаема доставка, трябва да се изследва налице ли са условията на чл.64, ал.1 от ЗДДС, при ограничителното влияние начл. 65 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар