ЗДДС, чл.69

1276/28.07.2010
Чл.69 ЗДДС
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството наДирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр… с писмо вх. № г., изразявам принципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
Според посоченото в запитването, ревизираното дружество е регистрирано по ЗДДС на 24.02.2010г. На 22.02.2010г. е извършило авансово плащане на доставчик в размер на 120 000лв.. Като основание за направения банков превод лицето е посочило „проформа фактура 18/22.02.2010г.”. Във връзка с извършеното авансово плащане е получило фактура № 345/25.02.2010г. на стойност 100 000лв. и ДДС 20 000лв. с предмет на доставката „Аванс за СМР по договор” и посочена дата на авансово плащане 22.02.2010г.. Фактурата е включена в дневника за покупки на лицето за м.02.2010г. като доставка с право на пълен данъчен кредит. Дружеството не е подало опис на наличните към датата на регистрацията си активи.
Поставили сте следния въпрос: За да е налице право на данъчен кредит следва ли ревизираното лице да включи фактура № 345/25.02.2010г. в описа на наличните към датата на регистрацията си активи, тъй като датата на изискуемост на данъка по чл.25, ал.7 от ЗДДС е преди датата на регистрация, независимо от факта, че фактурата е издадена след тази дата?
Според чл.25, ал.2 и ал.6 от ЗДДС данъчно събитие, респ. изискуемост на данъка при облагаема доставка на услуга възниква на датата на извършване на услугата. Разпоредбата на чл.12, ал.1 от ППЗДДС пояснява, че услугата се счита за извършена на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
Когато, преди да е възникнало данъчното събитие се извърши авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането /чл.25, ал.7 от ЗДДС и чл.12, ал.4 от ППЗДДС/. В този случай за регистрираното по ЗДДС лице също възниква задължение за начисляване на данъка, което включва посочената в чл.86, ал.1 от закона поредица от действия: издаване на данъчен документ, отразяване на документа в дневника за продажби и включване размера на данъка при определяне на резултата за данъчния период.
По отношение издаването на данъчен документ за доставка разпоредбата на чл.113, ал.4 от ЗДДС не визира изрично началния момент за издаване на фактурата. Посочената разпоредба регламентира единствено крайния срок за това – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на авансовото плащане /виж Указание № 24-00-47/08.11.2007г./.
Предвид посочените в запитването Ви данни, за извършен от ревизираното дружество авансов превод за доставка на 22.02.2010г считаме, че фактура № 345/25.02.2010г. е издадена от изпълнителя на доставката съобразно разпоредбите на чл.25, ал.7 и чл.113, ал.4 от ЗДДС, с оглед на което за ревизираното дружество е изпълнено визираното в чл.71, т.1 от закона условие за упражняване право на приспадане на данъчен кредит.
В хода на ревизионното производство е необходимо, органът по приходите да установи налице ли са изискванията и на чл.69 от ЗДДС, съгласно които право на данъчен кредит възниква, когато регистрираното лице използва услугата за извършване на облагаеми доставки.
В случаите, при които за получателят по доставка са изпълнени условията за възникване и упражняване на право на приспадане на данъчен кредит, разпоредбата на чл.72 от ЗДДС регламентира период от 12 месеца, през който това право може да бъде упражнено, като за начален момент за упражняването му сочи данъчния период, през който правото е възникнало, а това съгласно чл.68, ал.2 от закона е периодът, праз който данъкът е станал изискуем за изпълнителя по доставката.
Разпоредбата на чл.74 от ЗДДС, която урежда правото на данъчен кредит за налични към датата на регистрацията активи, поставя редица условия, които следва да са изпълнени към датата на регистрация на данъчно задълженото лице, за да бъде упражнено право на данъчен кредит по този ред. Едно от тези условия е към датата на регистрация лицето да притежава данъчен документ, което в описания от Вас случай не е изпълнено тъй като фактура № 345 е издадена на дата, следваща датата на регистрация по ЗДДС на ревизираното дружество.
Освен това, в хипотезата на чл.74 от закона е приложима специалната норма на чл.75, ал.1 от ЗДДС, съгласно която правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на регистрация на лицето.

Оценете статията

Вашият коментар