ЗКПО, чл.28, aл. 3, т. 3,ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 5

2_1346-1/31.10.2013г.
ЗКПО, чл.28, ал.3, т.3
ЗДДС, чл.80, ал.2, т.5
В Дирекция ОДОПе постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП , заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……..,в което е описана следната фактическа обстановка:
Представляваното от Вас дружество е с основен предмет на дейност търговия на едро с пакетирани захарни изделия. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. В дружеството е отчетен брак на стоки в допустими норми, които не представляват риск за търговската дейност. На основание чл.80, ал.2,т.5 от ЗДДС не е извършена корекция на ползвания данъчен кредит при бракуване на храните поради изтекъл срок на годност.
В тази връзка въпросът, който Ви интересува екакви документи трябва да придружават бракуваните стоки, в следствие на изтекъл срок на годност, за да се признаят като счетоводен разход от липси и брак по чл.28, ал.3, т.3 от ЗКПО.
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ , Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, изразявам следното принципно становище:
По приложението на ЗКПО:
По силата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси. Изключения от тази разпоредбаса въведенив ал. 3 на чл. 28 от с.з., а именно:
1.непреодолима сила;
2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
3. изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
4. липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.
Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за храните /ЗХ/ съществува изрична забрана за търговците на храни да предлагат на пазара храна, която не е безопасна за консумация от потребителите, уврежда или може да увреди здравето на хората и такава, която не е годна за консумация от хора. В параграф 1, т. 34 от ДР на ЗХ се съдържа легална дефиниция на понятието “негодна храна за консумация от човека“, като се включва и такава с“изтекъл срок на трайност“.
По силата на чл.20 и чл.21а от ЗХ, търговците на храни следва да водят счетоводството си по такъв начин, че във всеки момента да са установими характеристиките, в т.ч. срокът на годност и местонахождението на храните.
На основание чл.10, ал.1 от ЗКПО, счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция. Изискванията към реквизитите на първичния счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, са определени в чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч при условие, че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват / чл.10, ал.2 от ЗКПО/.
В разпоредбите на ЗКПО не се съдържа изискване за вида на първичния документ при бракуване на материални запаси. Като пример за документ, удостоверяващ брака на стоково-материални запаси може да се посочи протоколът за брак, който следва да бъде съпътстван с други документи, удостоверяващи връзката между бракуваното количество и определена партида стоки.
По приложението на ЗДДС:
Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период (чл. 79, ал. 4 от ЗДДС).
В чл.80 от ЗДДС са предвидени някой изключения от горните разпоредби.
На основание чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт“.
Следователно, за да е приложима хипотезата на чл.80, ал.2, т.5 от ЗДДС, следва да саизпълнени две предпоставки:
– да съществува документално доказана връзка между бракуваното количество и определена партида стоки.
– бракът на стоките да е в резултат на изтичане срока на годност, определен съгласно изискванията на нормативен акт.

Оценете статията

Вашият коментар