ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4

Изх. № 53-00-180
17.06. 2013 г.
чл. 70, ал. 1, т. 4във вр. с чл.68 -71 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството има намерение да използва леки автомобили под наем за извършваната от дружеството независима икономическа дейност, а именно доставка и сервиз на медицинска апаратура и консумативи.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Налице ли е право на данъчен кредит за доставката на услуга наем на леки автомобили, предвид промените в чл. 70, ал.1, т. 4 от ЗДДСв сила от 01.01.2013 г.?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Измененията и допълненията в разпоредбите на чл. 70 от ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г.засягат правото за ползване на данъчен кредит за доставките, които възникват при наемане на леки автомобили, както и на получени транспортни или таксиметрови услуги, извършвани с наети превозни средства.
Съгласно измененията в текста на чл. 70, ал. 1, т. 4 от закона е отпаднала думата “нает“, която ограничаваше ползването на данъчен кредит в такива случаи.
В конкретния случай при наличие на изискванията, регламентирани в чл.68 -71 от закона, за доставките, при които правото на данъчен кредит възниква след 01.01.2013 г., същото може да бъде упражнено по общия ред и срок, включително и правото за ползване на данъчен кредит за стоките или услугите, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на наети леки автомобили (чл. 70, ал.1, т. 5 от ЗДДС).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка (и представени документи). В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 отДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *