ЗДДС, чл.70

553-02-134/ 20.07.2010 г.
ДДС, ЧЛ.70
В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ ..e изложена следната фактическа обстановка:
За закупениятлек автомобил „Тойота” модел „Ланд Круизер 120” на 18.05.2010г.ще Ви бъде издадена фактура от собственика Д ООД през месец юни 2010 г. на стойност 50000 лв. с включен ДДС. Плащането е извършено към посредника ООД на 17.05.2010г.Поставеният въпрос във връзка с прилагане на ЗДДС е: Възниква ли право на приспадане на данъчен кредит за покупка на автомобила, на основание издадена от продавачафактура.
По повод поставеният в запитването въпрос, Ви уведомяваме следното:
На основаниечл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 и 74 от закона, когато:
– е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил;
– стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на мотоциклет или лек автомобил, както и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с такива превозни средства.
Съгласно параграф1, т. 18 от ДР на ЗДДС „лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5.Не е лек автомобил, автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
Освен това в разпоредбата на чл.70, ал.2, т.1 на закона е посочено, че ал. 1, т. 4 и т. 5 не се прилагат, когато превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.
Предвид горецитираните разпоредби за автомобил, който елек автомобил по смисъла на понятието, дефинирано в параграф 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, не възниква право на приспадане на данъчен кредит. Посоченото ограничение по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит (чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС, съответно чл.70, ал.1, т.5),не се прилага само в случаите, изрично регламентирани с разпоредбата начл.70, ал.2, т.1 от закона.
За автомобили, които не попадат в ограничението, регламентирано с чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДСт. е. не са леки автомобили по смисъла на параграф 1, т.18 от ДР на ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит възниква и се упражнява по общия ред на закона. В тази връзка при придобиване на автомобил, който не попада в хипотезата на § 1, т.18 от ДР на ЗДДС ще е налице право на приспадане на данъчен кредит при спазване на изискванията на чл.69, чл.71 и 72 от ЗДДС. В този случай следва да се вземат предвид ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, регламентирани с разпоредбата на чл.70, ал.1, т.1-3от ЗДДС. Съгласно регламентираните в чл.70, ал.1, т.1-3 от ЗДДС ограничения, за получени стоки и услуги, които са предназначени за: – извършването на освободени доставки, изброени в чл.39 – 50 от закона;- за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето,или запредставителни или развлекателни цели, не е налице право на приспадане на данъчен кредит.
Нeзависимо от обстоятелството, че плащането е извършено към посредника, и в случай, че закупеният автомобил не попада в ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, това право ще е налице.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »