ЗДДС, чл.71, т. 5,ППЗДДС, чл.81, aл. 3

2_2308/24.09.2009 г.
ДДС – 71, т.5 от ЗДДС, във връзка с чл.81, ал.3 от ППЗДДС
От запитването става ясно, че във връзка с осъществяване на ВОП за всяка доставка изготвяте протокол по чл.117 от ЗДДС, който намира отражение в дневниците за покупки и съответно в дневниците за продажби по ЗДДС. За доставките получавате фактури от европейски доставчик, предвид което поставяте следния въпрос:
Следва ли в дневника за покупки да се отрази освен издадения протокол по чл.117 от ЗДДС и фактурата за доставката, като доставка без право на ДК.
С оглед изложеното в запитването и предвид относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следнотостановище:
В чл.71, т.5 от ЗДДС е посочено, че лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит в случаите на вътреобщностно придобиване когато притежава документ, който отговаря на изискванията на чл.114, издало е протокол по чл.117 и е спазило изискванията на чл.86 от закона.
Съгласно чл. 86 от ЗДДСрегистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Предвид разпоредбата на чл.81, ал.3 от ППЗДДС, в случаите на ВОП, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва да съдържа:
1. идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка;
2. номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола.
Във връзка с гореизложеното, при упражняване право на приспадане на ДК при ВОП, в дневника за покупки следва да отразите издадения протокол по чл.117 от ЗДДС, който трябва да съдържа освен посочените реквизити в ал.2 на същия член, така и идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка и номера и датата на издадената от доставчика фактура, когато такава е издадена до датата на издаване на протокола.

Оценете статията

Вашият коментар