ЗДДС, чл.78,ЗДДС, чл.114, aл. 1,ЗДДС, чл.116

2_1432/13.08.2010г.
ЗДДС чл.114, ал.1
ЗДДС чл.116
ЗДДС чл.78
Във Ваше писмено запитване вх.№……. по регистъра на Дирекция „ОУИ” ……. са оставени въпроси, свързани с издаване на фактури в няколко обекта на фирмата и допуснато дублиране на номера поради използване на кочани и програмен продукт за фактуриране.
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище, като вземаме предвид, че към момента дружеството е регистрирано по ЗДДС:
Съгласно разпоредбата на чл.114 от ЗДДС фактурата задължително следва да съдържа реквизитите, посочени в ал.1 от същата разпоредба. Фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл.97а, чл.99, чл.100, ал.2 и чл.152 от закона, трябва да отговарят и на изискванията на чл.78 от ППЗДДС, а едно от изискванията е бланките да съдържат трайно вписан при отпечатването пореден номер.
Според чл.78, ал.2 от ЗДДС номерата на документите са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.
Видно от цитираните разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС, дублирането на номерата на фактурите е недопустимо.
На основание чл.116, ал.1 от ЗДДС поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. В случаите на анулиране на документи по чл.116 от закона, когато същите са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол по чл.116, ал.4 от закона – всяка от страните, който съдържа: основанието за анулирането; номера и датата на документа, който се анулира; номера и датата на издадения нов документ; подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните. Дефектните или повредените бланки /формуляри/ и анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя. Лицата съхраняват, използват и отчитат бланките /формулярите/ по реда, предвиден за съхраняване и отчитане на документи в Закона за счетоводството /чл.78, ал. 5, 6 и 7 от ППЗДДС/.
Независимо от това, предвид обстоятелството, че в случая е допуснато дублиране на фактури, при извършването на проверки или ревизии от органите по приходите, регистрираното лице следва да представи всички документи.
Във връзка с организационната структура на дейността си дружеството може да приложи чл.78, ал.4 от ППЗДДС, според който ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението /обекта/ при издаваните от него документи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

Оценете статията

Вашият коментар