ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.79, aл. 4,ЗДДС, чл.26,ЗДДС, чл.27

Изх. № 53-00-1324
18.02. 2013 г.
чл. 26 и чл. 27 от ЗДДС
чл. 79, ал. 3-4 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е закупило през 2008 г. багер за сумата от 100 000.00 лв. без ДДС, който е използван за целите нанезависимата муикономическа дейност.
Задълготрайния материален актив е начислявана 30% годишна амортизация, като към настоящия момент същият е напълно амортизиран и има определена застрахователна стойност в размер на 43 000.00 лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Налице ли са нарушения по смисъла на ЗДДС в случай, че активабъде
продаден за сумата от 10 000.00 лв., като освободена доставка?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На първо място следва да се има предвид, че продажбата на посочения в запитването актив /багер/ е предмет на облагаема доставка по смисъла на чл. 12 от ЗДДС, тъй като не попада в изчерпателно изброените в глава IV от ЗДДС освободени доставки.
Редът за определяне на данъчната основа при доставка на територията на страната е определен в чл. 26 и чл. 27 от ЗДДС.
Данъчната основа, съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон, увеличена и/ или намалена с елементите посочени в ал. 3-ал. 5.
Съгласно разпоредбите на ЗДДС определянето на данъчната основа не е в зависимост от застрахователната стойност на активите.
Предвид разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит. В този случай, съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗДДС, корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка (и представени документи). В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 отДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар