ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 5

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …../ 05.12.2012г. в Дирекция «ОУИ»-
е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е дистрибутор на хранителни стоки – вафли, кроасани, енергийни напитки и др., които имат на опаковката указан срок на годност от производителя съгласно ISO сертификат. Съгласно чл.20, ал.1 и чл.20а, ал.1 от Закона за храните, търговците са длъжни да изтеглят храните, които са негодни за консумация и не са безвредни за хората. След изтичане на срока за годност, фирмата подготвя Заповед за брак във връзка с изтеклия срок.
Поставен е следният въпрос:
Ако се запазят опаковките, които доказват, че срокът е изтекъл, може ли да се ползва разпоредбата на чл.80, ал.2, т.5 от ЗДДС и да се бракува стоката с Протокол от комисия, след като управителите на дружеството са определили със заповед обичайния размер на брака 0,1 % от годишния оборот?
Предвид фактическата обстановка, във връзка с поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период -чл. 79, ал. 4 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че законът е предвидил някои изключения от горните разпоредби.
На основание чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт“.
Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за храните съществува изрична забрана за търговците на храни да предлагат на пазара храна, която не е безопасна за консумация от потребителите, уврежда или може да увреди здравето на хората и такава, която не е годна за консумация от хора. В параграф 1, т. 34 от ДР на ЗХ се съдържа легална дефиниция на понятието “негодна храна за консумация от човека“, като се включва и такава с“изтекъл срок на трайност“.
Предвид гореизложеното, за да е приложима хипотезата на чл.80, ал.2,т.5 от ЗДДС, считаме, че следва да са изпълнени две предпоставки:
– да съществува документално доказана връзка между бракуваното количество и определена партида стоки. Изпълнението на това условие се установява, като в протоколите за брак се посочи конкретната партида, подлежаща на бракуване, и същевременно, водената от лицето счетоводна отчетност дава възможност за контрол на изписването на материалните запаси по партида.
– бракът на стоките да е в резултат на изтичане срока на годност, определен съгласно изискванията на нормативен акт.
Следва да се има предвид, че при бракуване на стоки, поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт, ще е приложима разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »