ЗДДС, чл.82, aл. 2, т. 3,ЗДДС, чл.30,ЗДДС, чл.21, aл. 2

Изх. № 23-22-263
20.03. 2015 г.
чл. 21, ал.2 от ЗДДС във вр. с чл. 22, ал. 3 от ЗДДС
чл. 30 от ЗДДС
чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружеството осъществява износ на стоки, като транспортът се осъществява от кипърско дружество, което твърди, че няма регистрация за целите на ДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да се отразят в дневниците по ЗДДС, фактурите издадени от кипърското дружество за транспортната услуга?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Основният принцип за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки с получател данъчно задължено лице е регламентиран в чл. 22, ал. 3 от ЗДДС.
На основание посочената разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността или извън нея, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно нормата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато услугата се предоставя на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Според разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката на услуга е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката, когато същият е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от закона.
В случаите по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС регистрирано по ЗДДС лице получател по доставка, следва да издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че протокол по чл.117 от закона се издава и в случаите на доставка с място на изпълнение на територията на страната, облагаема с нулева ставка на данъка, както и за доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която данък не следва да се начислява предвид разпоредбата на чл. 81, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за дънък върху добавената стойност (ППЗДДС).
В конкретния случай за дружеството, като получател на транспортна услуга с място на изпълнение на територията на страната, от доставчик дружество, което не е установено на територията на страната, ще възникне основание да издаде протокол и даначисли данък.
По отношение размера на данъчната ставка, следва да се съобрази разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ЗДДС, която предвижда, че облагаема доставка с нулева ставка е превозът на стоки, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, или
2. от територията на трета страна или територия или от територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
Документите, с които се удостоверява извършването на услуги по международен транспорт на стоки по чл. 30 от ЗДДС са регламентирани в чл. 23 от ППЗДДС.
Съгласно чл. 38б, ал. 1 от ППЗДДС в случаите, когато за доставките, изброени в глава четвърта, данъкът е изискуем от получателя на основание  чл. 82 от закона, получателят следва да разполага с относимите към него документи по по чл. 23 от ППЗДДС, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка, в противен случай доставката е облагаема със ставка20%.
Издаденият протокол се отразява в отчетните регистри и в справка декларацията, както следва:
1) в дневника за продажби и СД – данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 14 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и ако не е начислен ДДС за тази получена доставка се посочва нула в колона 15 (начислен ДДС за получени доставки по к.14), съответно в справката-декларация в клетка 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и клетка 22 (начислен ДДС за получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС)
2) в дневника за покупки и СД се отразява в зависимост от право на приспадане на данъчен кредит, в случай, че за дружеството е налице право на приспадане на данъчен кредит за доставката, данъчната основа се отразява в колона 10 (данъчна основа на получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и начисленият ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 11 (ДДС с право на пълен данъчен кредит), съответно в справката-декларация в клетка 31 (данъчна основа на получените доставки по чл. 82, ал. 2 -5 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и клетка 41 (ДДС с право на пълен данъчен кредит).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно облагане доходите на земеделски

ОТНОСНО: Данъчно облагане доходите на земеделскипроизводител В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ … от 10.03.2011г. при Дирекция «ОУИ» ……………., Ви уведимяваме

отразяване по реда, предвиден в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), на фактури, с които са документирани доставки на стоки и/или услуги, по които получател е дружество-отчуждител

Изх. № 24-39-58Дата: 18.06.2019 год. ЗДДС, чл. 10, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 68, ал. 3, т. 1; ЗДДС,

задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставка до …. (друга държава членка-ДЧ) и за задължителни осигурителни вноски на съдружници в новообразувано дружество с ограничена

Изх. № М-26-Г-59 Дата: 12.09.2012 год. ЗДДС, чл. 17; Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 1(а); Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 1(б).Относно: задължения по Закона за

ilac hakkında