ЗДДС, чл.9, aл. 3,ЗКПО, чл.31, aл. 1,ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 2,ЗДДС, т. 8, параграф 1,ЗКПО, чл.31, aл. 6

2_1030/03.06.2010г.
ЗКПО – чл.31, ал.1
ЗКПО – чл.31, ал.6
ЗДДС- чл.9, ал.3
ЗДДС- чл.70, ал.1, т.2
ЗДДС – §1, т.8 от ДР
Във Ваше писмено запитване препратено по компетентност и заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” ………. с вх.№………. е описана следната фактическа обстановка:
Фирмата извършва дейност „сметопочистване и сметоизвозване” съгласно договори с няколко общини. Освен основните задължения в договора със съответната община са поети и други ангажименти, като например: периодично почистване на паркове и градинки, както и спонсорство еднократно, ежемесечно или годишно на детски градини в общината, на общински спортни отбори и други масови мероприятия. Според информацията в запитването, фирмата фактурира само основната услуга по сметопочистване и сметоизвозване, а по допълнителните ангажименти с общината получава договори за дарение. Дружеството третира тези допълнителни ангажименти като цена на договора и не ги регулира за данъчни цели.
Въпросът е: Правилно ли е това третиране, тъй като фирмата отчита допълнителните ангажименти като разход?
При така представената информация, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.31, ал.1 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 % от положителния счетоводен финансов резултат /счетоводната печалба/, когато разходите за дарения са направени в полза на лицата, изброени в т.1 до т.18 на същата норма, като например:
-т.4 – детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
-т.5 – бюджетни предприятия по смисъла на закона за счетоводството;
-т.14 – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.
Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал.1 до ал.4 на чл.31 от ЗКПО, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба/чл.31, ал.5 от с.з./. Следователно разпоредбата на чл.31 се прилага при условие, че данъчно задълженото лице е приключило съответния данъчен период с положителен финансов резултат.
Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен. /чл.31, ал.6 от ЗКПО/
Когато дарението не отговаря на горепосочените критерии, то е непризнат разход за данъчни цели и с него се увеличава счетоводния финансов резултат на основание чл.26, т.7 от ЗКПО.
Видно от информацията в запитването, дружеството е поело задължение да почиства паркове и градинки без заплащане на тази услуга, поради което следва да имате предвид разпоредбите на ЗДДС, регламентиращи безвъзмездните доставки. Според §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „безвъзмездна” е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото. Съгласно чл.2, ал1 от ЗДДС обект на облагане са възмездните облагаеми доставки на стоки или услуги. С разпоредбата на чл.9, ал.3 от с.з. е предвидено изключение, съгласно което за възмездна доставка на услуга се смята и предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиване на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит; като възмездна доставка се третира и безвъзмездното предоставяне на услуга за личните нужди наданъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица.
На основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки.
При гореописаните доставки на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем и дружеството като доставчик на основание чл.82, ал.1 от ЗДДС следва да го начислипо реда на чл.86, ал.1 от с.з. Тези доставки се документират с протокол, издаден от доставчика на основание чл.117, ал.1, т.3 от ЗДДС. Според чл.27, ал.2 от с.з. данъчната основа на доставката на услуги по чл.9, ал.3 от ЗДДС е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването й.

Оценете статията

Вашият коментар