ЗДДС, чл.94, aл. 2

2_927/08.08.2014г.
ЗДДС, чл.94, ал.2
В Дирекция ОДОП е постъпило писмено запитване, заведено с вх.№ … в регистъра на дирекцията, в което е изложена следната фактическа обстановка:
На 01.03.2008г. сте регистриран по ЗДДС с идентификационен номер по ДДС ЕГН на физическото лице и префикс BG. Същевременно от 2005г. притежавате ЕИК по БУЛСТАТ за дейност на земеделски производител.
Въпросите, които поставяте са:
1. При закупуване на материали и суровини необходими за дейността на ЗП какви данни следва да се посочват във фактурите за покупки?
2. Ако физическото лице продаде лични вещи – лек автомобил или имот следва ли да издаде фактураи да начисли ДДС, съответно да включи фактурата в дневника за продажби на земеделския производител за съответния данъчен период?
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Физическото лице може да осъществява независима икономическа дейност в различни качества- земеделски производител, едноличен търговец, свободна професия, и др., които да изискват различни вписвания в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ, но данъчно задължено е самото физическо лице и именно то като данъчен субект подлежи на регистрация за целите на ЗДДС.
Съгласно чл. 94, ал.2 от ЗДДС с вписването в специалния регистър за целите на облагането с ДДС регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “ВG“.
На основание чл.114, ал.1, т.8 от ЗДДС фактурата задължително съдържа идентификационен номер по чл.94, ал.2 от с.з.на получателя.
Следователно, във фактурите за покупки следва да посочвате идентификационния номер, получен при регистрацията по ЗДДС.
По втори въпрос:
Данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДСе всяко лице, което извършва независима икономическа дейност.
Независима икономическа дейност съгласно чл.3, ал.1 от ЗДДС е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Извършването на инцидентни продажби на лично имущество не следва да се квалифицират като независима икономическа дейност, доколкото не се извършват редовно и с цел получаване на редовен доход от него. В такива случаи сделките ще са извън обхвата на ЗДДС и няма да е налице облагаема доставка по смисъла на чл.12 от ЗДДС.
Аналогични становища можете да намерите на интернет страницата на НАП-www.nra.bg.
Следва да имате предвид, че в ЗДДС липсват критерии, които да определят кога една дейност се извършва редовноили по занятие.
Преценка за това кога една дейност се извършва редовно може да бъде направена в конкретно производство след анализ навсички относими факти и обстоятелства.

Оценете статията

Вашият коментар