ЗДДС, чл.96, aл. 1

2_1309/10.08.2012 г .
по чл.96, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл. 41, т.1 от с.з.
В Дирекция ОУИ …. е постъпило писмено запитване, заведено с вх. =============, в което посочвате, че представляваното от Вас дружество е доставчик на обучение, за придобиване на ключови компетентности, включен в списък, утвърден от Агенцията по заетостта.
Поставен e следния въпрос:
1. Включва ли се реализирания оборот от доставка на услуги, осъществени от Вас като доставчик на обучение, за придобиване на ключови компетентности, определени по чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС като освободени доставки, в облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от с.з.?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и предвид факта, че към същото не са приложени сключените между страните договори, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното становище:
Съгласно чл. 96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Предвид ал.2 на чл.96 от ЗДДС облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
По смисъла на чл. 41, т.1, б. „а” от ЗДДС освободена доставка е:
1. предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от:
а) детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
Предвид горецитираните разпоредби, при предоставяне на услуги, свързани с извършване наобучение за придобиване на ключови компетентности, от Вас като доставчик на обучение за придобиване на ключови компетентности, включен в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, които саосвободени доставки, на основание чл.41, т.1, б „а” от ЗДДС, същите не участват приформиране на оборота за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »