Здравно осигуряване на служител през периода по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2 и ал. 5;
ЗЗО – чл. 40, ал. 5
ОТНОСНО:Здравно осигуряване на служител през периода по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
В писмото си описвате следната фактическа обстановка:
На 10.04.2008 г. сте освободен от заеманата длъжност „финансов контрольор” в Община – ……. Въз основа на влязло в сила съдебно решение сте възстановен на предишната работа на 06.04.2010 г. Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст отново сте освободен на 12.04.2010 г. Общината е внесла в НАП дължимите осигурителни вноски за периода от 10.04.2008 г. до 06.04.2010 г., но без тези за здравно осигуряване, поради което сте с прекъснати здравноосигурителни права.
Интересувате се, на какво правно основание общината не е превела и здравните вноски за това време?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по социалното и здравно осигуряване, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 (доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от Кодекса за социално осигуряване за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 – от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски са в размера за фонд „Пенсии” в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване – в професионален и в универсален пенсионен фонд (чл. 9, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване).
За времето, което се зачита за осигурителен стаж, не се внасят здравноосигурителни вноски на основание на горепосочената разпоредба. За периода на незаконното уволнение, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, то дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка. Съгласно чл. 40, ал. 5 (изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от Закона за здравното осигуряване лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »