здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител при отпуск за отглеждане на малко дете

1_149/07.04.2011 г
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.5

относно: здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител при отпуск за отглеждане на малко дете
Във Ваше запитване, заведено по регистъра на дирекция ОУИ – гр. ……. с вх.№ ……………….2011 г., сте изложили следната фактическа обстановка:
Вие сте самоосигуряващо се лице – земеделски производител. Осигурявате се за инвалидност поради общо заболяване старост и смърт и за общо заболяване и майчинство върху осигурителен доход 240 лв.. За периода от 24.02.2011гдо 24.02.2012г. снаха Ви е дала съгласие за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Считате, че за посочения период, съгласно чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО се дължат вноски в размер 4.8% върху осигурителен доход от 240лв.. В тази връзка поставяте следния въпрос:
1. Правилно ли е определен размера и дохода върху който се дължат здравноосигурителни вноски от самоосигуряващо се лице-земеделски производител, за периода от 24.02.2011гдо 24.02.2012г. на отпуск за гледане на дете до навършване на 2 годишна възраст ?
С оглед изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище :
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, здравноосигурителните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ, се дължат върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската /4.8 на сто за 2011 г/ и се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение. Осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, са в същия размер и се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Вноските се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
В чл. 8, ал.1, т. 3 отЗакона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011г. е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.
Предвид гореизложеното, за периода на отглеждане на дете в качеството на самоосигуряващо се лице – земеделски производител се дължат здравноосигурителни вноски по описания ред.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »