Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б”
ОТНОСНО:Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОДОП” – гр. ………/01.02.2013 г., Ви уведомяваме за следното:
Според представената фактическа обстановка, служители в ……… излизат в неплатен отпуск за една календарна година, като през този период започват работа и се осигуряват при друг работодател. Интересувате се, дали за времето на неплатения отпуск за тези служители се дължат здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за здравното осигуряване.
Предвид изложеното и с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване, изразяваме следното становище по запитването:
Здравноосигурителните вноски за периодите на неплатен отпуск се внасят по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” (изм. – ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.; доп., бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) от Закона за здравното осигуряване, който гласи следното:
“За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася”.
От цитираната разпоредба следва, че за периодите на неплатен отпуск, определящо за възникване на задължението за здравно осигуряване е лицата да не подлежат на осигуряване на някое от другите основания, предвидени в закона. Обстоятелството, че са осигурени на друго основание те следва да декларират пред работодателя, който е разрешил ползването на неплатен отпуск.
В конкретния случай за служителите в ………., които се намират в законоустановен неплатен отпуск, не се дължат здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за здравното осигуряване за периодите, през които са осигурени по трудово правоотношение с друг работодател.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest