Жалба от …………….. във връзка с непредоставено право на ползване на данъчно облекчение за данък върху МПС за лица с намалена работоспособност

Изх. № ЕП-04-19-435
Дата: 09.08.2019 год.
ЗМДТ: чл. 52, ал. 1;
ЗМДТ: чл. 53;
ЗМДТ: чл. 58, ал. 1, т. 4;
ЗР на ЗИДЗМДТ: §20.
ОТНОСНО: Жалба от …………….. във връзка с непредоставено право на ползване на данъчно облекчение за данък върху МПС за лица с намалена работоспособност

Във Ваша жалба, препратена от Министерство на финансите и постъпила в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №…………../14.06.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Съсобственик сте на лек автомобил в режим на съпружеска имуществена общност. На Вас и съпругата Ви са издадени експертни решения на Териториална експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ за намалена трудоспособност с валидност съответно на съпруга – до месец октомври 2019 г. и на съпругата – за периода от месец януари 1997 г. до месец януари 1999 г. Според Вас решението на ТЕЛК за съпругата е пожизнено и съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ не следва да бъде начисляван данък върху МПС за притежаваната от нея част от лекия автомобил. Данък обаче е начисляван ежегодно от община ………… Заплатили сте изискуемите задължения и сте изразили желание надвнесеният данък да бъде прихванат или възстановен като недължимо събран, но от дирекция „Местни данъци“ Ви е било отказано поради неоснователност на искането.
Приложени са копия на експертни решения на ТЕЛК, както и приходна квитанция за платен данък върху МПС.
Предвид изложената фактическа обстановка отправяте искане за становище относно неправомерно платените суми за данък върху МПС.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 1 ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България.
Съгласно чл. 53 от с.з. данъкът върху превозните средства по чл. 52, т. 1, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се заплаща от собствениците им.
В чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ законодателят дава право на освобождаване от заплащане на данък за лицата с намалена работоспособност, която гласи: освобождават се от данък превозните средства – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW.
Видно от приложеното решение на ТЕЛК, валидно до месец ноември 2019 г., Вие попадате в обхвата на лицата по чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ и за Вас е налице възможност да се възползвате от предоставеното от законодателя право за ползване на данъчно облекчение.
Що се отнася до издаденото на съпругата Ви през месец януари 1997 г. експертно решение на ТЕЛК с продължителност на действие 2 години, следва се има предвид разпоредбата на § 20 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /ЗР на ЗИДЗМДТ/ – (обн. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. – ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.), съгласно която лицата с увреждания, трайно намалената работоспособност на които е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са навършили тази възраст в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по този закон пожизнено независимо от определения в експертното решение срок.
Видно от приложеното от Вас експертно решение на ТЕЛК, съпругата Ви е родена през месец ноември 1943 г. Съгласно действащия по време на срока на инвалидността (от месец януари 1997 г. до месец януари 1999 г.) Закон за пенсиите /ЗП/ (отм. ДВ. бр. 110 от 17 декември 1999 г.) – работниците, служителите, земеделските стопани-кооператори и др. добиват право на пенсия за изслужено време и старост след навършване на трудов стаж и възраст съобразно определените категории труд – 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените – чл. 2, б. „в“ от ЗП.
В тази връзка считам, че независимо че разпоредбата на § 20 от ЗР на ЗИДЗМДТ е влязла в сила от 01.04.2004 г., т.е. след изтичане на валидността на решението на ТЕЛК (месец януари 1999 г.), то с цел да бъде спазен принципът на справедливост и равнопоставеност на лицата при данъчното облагане, в случай че съпругата Ви е навършила пенсионна възраст (55 г.) през месец ноември 1998 г., т.е. в срока на действие на издаденото решение, за нея е приложимо правилото на § 20 ЗР на ЗИДЗМДТ, даващо ? пожизнено право на данъчно облекчение съгласно ЗМДТ.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар