ЗКПО, чл.184,ЗКПО, чл.182, aл. 2, т. 7

Изх. №26-01-11/03.11.2016 г.
ЗКПО – чл. 182, ал. 2, т. 7
ЗКПО – чл. 184
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДОП/ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №26-01-11/…2016 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО).
В запитването не е изложена фактическа обстановка, а във връзка с отговор на дирекция ОДОП … с изх. №26-01-11/…2016 г. е поставен въпросът:
„Х – У“ ЕООД може ли да преотстъпи данък за 2016 г. по реда на чл. 184 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 7 от ЗКПО?
Предвид изложените обстоятелства, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Относно прилагането на чл. 184 от ЗКПО при условията на чл. 188 – минимална помощ:
Данъчното облекчение по чл. 184 от ЗКПО във връзка с чл. 188 от същия закон, което представлява минимална помощ, не може да се прилага по отношение на данъчно задължени лица, при които са налице случаите, регламентирани в чл. 182, ал. 2 и ал. 4 от ЗКПО. Съобразно ограничението по чл. 182, ал. 2, т. 7 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, не се прилага по отношение на лица, които инвестират в активи, използвани в дейности, свързани с износ за трети страни или държави членки.
Следователно, дружеството няма да отговаря на условията на чл. 184 във вр. с чл. 188 от ЗКПО (минимална помощ), ако преотстъпеният данък се инвестира в активи, използвани в дейности, свързани с износ за трети страни или държави членки, каквато е дейността на „Х – У“ ЕООД.
Относно прилагането на чл. 184 от ЗКПО при условията на чл. 189 – държавна помощ за регионално развитие:
Ограниченията по чл. 182, ал. 2 и ал. 4 от ЗКПО не се прилагат по отношение на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие по
чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО. Следователно, наличието на обстоятелството по чл. 182, ал. 2, т. 7 от ЗКПО – дружеството осъществява производствена дейност, свързана с износ, не е пречка да се ползва посоченото облекчение по чл. 184 от ЗКПО, представляващо държавна помощ за регионално развитие.
Съгласно чл. 173, ал. 4 от ЗКПО правото на преотстъпване по чл. 184 във връзка с чл. 189 не възниква в случаите, в които не са изпълнени всички условия на глава двадесет и втора на ЗКПО за прилагане на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие. Казано с други думи, за да преотстъпи данък по реда на чл. 184 във вр. с чл. 189 от ЗКПО, освен да отговаря на условията на чл. 184, т. 1-3 дружеството трябва да изпълни условията на чл. 189 и всички условия на ЗКПО в сила от 1 януари 2016 г. за прилагане на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие.
Според общите условия, регламентирани в чл. 189, т. 1 от ЗКПО, държавната помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък се предоставя за проект за първоначална инвестиция при спазване на следните условия:
1. Дружеството следва да подаде формуляр за кандидатстване за помощ за регионално развитие като:
– формулярът е по утвърден образец;
– подава се до изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ);
– формулярът задължително следва да бъде подаден най-късно преди започване на проекта за първоначална инвестиция.
2. БАИ е издала заповед, в която:
– е потвърдено, че помощта има необходимия стимулиращ ефект, отговарящ на един от сценариите, описан в т. 61 от Насоките за регионална помощ за периода 2014 – 2020 г., помощта не поражда явните отрицателни ефекти, описани в т. 121 от Насоките за регионална помощ за периода 2014 – 2020 г., както и че са спазенивсички други условия за допустимост, и
– са вписани максималният размер, интензитетът и срокът на помощта.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

дължими осигурителни вноски за периода, през който лицето е останало без работа поради уволнение, признато като незаконно от съда.

Изх.№ 94-К-368Дата:21.12.2015 год.КТ,чл. 225, ал. 1;КСО, чл. 5, ал. 4;КСО, чл. 9, ал. 3, т. 2;НЕВДВПОВ, чл. 4а.Относно: дължими осигурителни вноски за периода, през който

Прилагане на чл. 71, т. 4 от ЗДДС за право на приспадане на данъчен кредит от лице, което притежава митническа декларация, в която е посочено като вносител.

Изх. № 04-19-1210Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Прилагане на чл. 71, т. 4 от ЗДДС за право на приспадане на данъчен кредит от лице, което притежава

Окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и реда за внасяне на осигурителни вноски

2996/16.08.2007 г.КСО – чл.6, ал.7ДОПК – чл.128 и 129ОТНОСНО: Окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и реда за внасяне на осигурителни вноски

ЗДДС, чл.97а, aл. 2

1_ИТ-00-49/22.03.2010ЗДДС – чл. 97а, ал. 2 По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……. изразяваме следнотостановище:Имате сключен договор за предоставяне на услуга на

Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП ….