ЗКПО, чл.189б

2_809/20.06.2013г.
ЗКПО чл.189б
Отправили сте писмено запитване изх.№……………, заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” с вх.№…………., в което посочвате, че през 2013г. земеделската кооперация изгражда сграда – гараж за селскостопански машини. Новата сграда се изгражда на терен, върху който е съществувала стара сграда-навес, изградена през петдесетте години на миналия век. Старата сграда се самосъбаря и е бракувана. Същата съществува като петно на кадастралната скица на парцела, след събарянето старата сграда е заличена от Агенцията по кадастър. Проекта на новата сграда е направен върху празен парцел.
Поставен е въпросът дали с изграждането на сградата-гараж земеделската кооперация е изпълнила условията на чл.189б, ал.2 от ЗКПО.
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Според чл.189б, ал.1 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 % на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Съгласно чл.189б, ал.2 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията, регламентирани в т.1 до 6 на същата норма. Условието на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО изисква преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за дейността на земеделския производител, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, а според т.5 на същата разпоредба активите /нови сгради и нова земеделска техника/ не трябва да заместват съществуващи активи.
В ЗКПО липсва определение за „сграда”, но за целите на закона същото може да бъде извлечено от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и от Закона за собствеността.
Според чл.110 от Закона за собствеността “недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката“. Следователно под “сграда“ се разбира постройка, трайно прикрепена към земята.
Съгласно чл.23 от ЗКИР недвижим имот – обект на кадастъра е:
1.поземлен имот;
2.сграда, включително изградена в груб строеж;
3.самостоятелен обект в сграда.
С §5, т.46 от ДР на ЗУТ е определено, че“груб строеж“ е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.
ЗКПО не дефинира понятието „нова”, поради което то следва да се тълкува и прилага в общоприетия му смисъл /чл.46, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и чл.37 от Указ №883 за прилагане на ЗНА/. В общоприетия смисъл понятието „нов” означава: който е направен, купен или е възникнал неотдавна или за пръв път; който е запазил първоначалния си вид, не се е изхабил.
Следователно изискването на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО за инвестиране на преотстъпения данък ще се смята за изпълнено, когато същият е вложен в придобиването на нова сграда, включително изградена в груб строеж, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Във връзка с условието за инвестиране на данъка в нови сгради следва да бъде спазено и изискването на чл.189б, ал.2, т.5 от ЗКПО, според което преотстъпеният данък не трябва да се инвестира в активи, които само заместват съществуващи активи.
ЗКПО не дава отговор на въпроса кога се счита, че даден актив замества съществуващ такъв, но въпросът е разгледанв Регламент (ЕО) 1857 на Европейската комисия от 15.12.2006г. и в т.12 от Решението на Европейската комисия (С (2011)863 от 11.02.2011 г.). Предвид факта, че държавната помощ по чл.189б от ЗКПО е предоставена в съответствие с изискванията нормативни разпоредби на Европейската общност, следва да се приеме, че дефиницията на „заместваща инвестиция”, дадена в чл.2, т.17 от Регламента, е приложима за целите на чл.189б, ал.2, т.5 от ЗКПО.
Според чл.2, т.17 от Регламента „заместваща инвестиция” означава инвестиция, с която съществуваща сграда или машина или части от нея само се заменя с нова, съвременна сграда или машина без увеличение на производствения капацитет с минимум 25 % или без фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология. За заместващи инвестиции не се считат нито събарянето на селскостопански сгради с възраст 30 години или повече и замяната им със съвременни сгради, нито основното обновяване на селскостопански сгради. Обновяването се счита за основно, когато разходите за него възлизат на минимум 50 % от стойността на новата сграда.
Съгласно т.12 от Решението в рамките на схемата за подпомагане се считат заприемливи инвестициите в изграждане и придобиване на нова сграда или подобрения на съществуваща сграда, които водят до съществена промяна в предназначението й, като промените трябва да са пряко свързани със земеделската дейност.
Тъй като според информацията в запитването е съборена стара сграда-навес, построена преди повече от 30 години и на нейно място се изгражда сграда – гараж за селскостопански машини, може да се приеме, че това не е „заместваща инвестиция” по смисъла на горецитираните норми.
Следва да имате предвид, че за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на Глава 22, Раздел І /чл.166-173/ от ЗКПО.
Във връзка с гореизложеното становище Ви уведомяваме, че при последващ контрол по реда на ДОПК, всички документи, касаещи преотстъпването на корпоративен данък на дружеството, подлежат на преценка и анализ от страна на органите по приходите.

Оценете статията

Вашият коментар