ЗЗО, параграф 16,ЗЗО, чл.33, aл. 1,ЗЗО, чл.33, aл. 2,ЗЗО, чл.40а, aл. 2,ЗЗО, чл.34, aл. 1,ЗЗО, чл.40а, aл. 3

5_124/21.03.2008
ЗЗО, чл.33, ал.1и ал.2 , чл.34, ал.1 , чл.40а, ал.2 и ал.3
ПЗРЗЗО §16
фактическа обстановка:1. българска гражданка не е внасяла здравни осигуровки в България, защото работи и се осигурява в Канада;
2. българска гражданка заминава за Холандия, където съпругът и ще я осигурява;
въпроси:1.важи ли здравната й осигуровка в България и как бе следвало да възстанови здравноосигурителни права;
2. важи ли осигуровката в България и какви документи следва да се представят;
3.от къде може да се разбере какви са задълженията за здравно осигуряване на дадено лице;
Здравното осигуряване в република България, осигурявано и гарантирано от държавата, се основава на принципите за задължително участие при набирането на вноските и солидарност на осигурените при ползването на набраните средства.
Съгласно чл.33 от Закона за здравното осигуряване, всички български граждани, които не са граждани и на друга държава са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса.
На основание чл.34, ал.1 от ЗЗО, задължението за осигуряване възниква от влизането на закона в сила.
Относно възстановяването на здравноосигурителните права на дъщеря Ви следва да имате предвид разпоредбата начл.40а от ЗЗО от 21.12.2004г., съгласно който българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Здравноосигурителните права на тези лица след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл.40 от ЗЗО или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджетана държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.
До възстановяването на осигурителните им права лицата заплащат стойността на оказаната им встраната медицинска помощ.
Следва да се има предвид и разпоредбата на §16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗЗО /ДВ бр. 111 от 2004г., в сила от 21.12.2004г./, съгласно която българските граждани, задължени да осигуряват себе си, които до влизането в сила на чл. 40а от същия закон са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през най-малко една календарна година и не са внесли дължимите здравноосигурителни вноски за това време, могат да възстановят здравноосигурителните си права при условията и по реда на чл. 40а, без да подават заявление.
Българските граждани, заварени в чужбина към влизането на посочената разпоредба в сила /21.12.2004г./, трябва да подадат заявление в компетентната ТД на НАП при завръщането си в страната. Възстановяването на здравноосигурителните им права може да се извърши по реда на чл.40а, ал.2 и ал.3 от ЗЗО.
Цитираната разпоредба се прилага само в случаите на продължително завръщане в страната и при желание от страна на лицето да възстанови здравноосигурителните си права по този ред.
Корекция на здравноосигурителния статус се извършва само след представяне на необходимите документи в ТД на НАП по постоянен адрес на лицето.
От 01.01.2007г., с присъединяването на Република България към Европейския съюззапочват да се прилагат правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета № 1408 от 14 юни 1971г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета № 574 от 21 март 1972г., определящ процедурата за прилагане на Регламент № 1408 от 1971г.
Чрез измененията и допълненията в ЗЗО се обезпечава именно прилагането на онази част от правилата за координация на системите за социална сигурност, която се отнася до осигурителните рискове, обхванати от системата на задължителното здравно осигуряване.
С ал.2 на чл.33 от ЗЗО изрично се подчертава, че към НЗОК не са задължително осигурени лицата, които съгласно правилата на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка на ЕС.
Преди напускането на България следва да подадете заявление за напускане на страната в ТД на НАП по постоянен адрес. Факта, че сте здравноосигурена в Холандия следва да удостоверите след завръщането си в България с Е-формуляр, издаден от компетентната холандска институция.
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихви може да получите в компетентната ТД на НАП.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Документиране, данъчни и осигурителни аспекти приизкупуване на селскостопанска продукция от физически лица, които не са регистрирани земеделски производители

ОТНОСНО: Документиране, данъчни и осигурителни аспекти приизкупуване на селскостопанска продукция от физически лица, които не са регистрирани земеделски производителиВъв връзка с направено от Вас запитване

ЗДДС, чл.96, aл. 1.2,ЗДДС, чл.96, aл. 3

2_4931/29.12.2006 г.ЗДДС, чл. 96, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗДДС Видно от Ваше запитване облагаемият оборот на дружеството, който е с нулева ставка, за периода 01.01.2006

здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка на Европейския съюз

Изх. № 02-01-16Дата: 02.07.2014 год. Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(д)Относно: здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на авансово плащане при дерегистрация по този закон

Изх. № 24-35-17Дата:04.07.2017 год. ЗДДС, чл. 111, ал. 1 ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на авансово плащане при дерегистрация

india