ЗКПО, чл.3, aл. 2

Изх. №20-00-604/11.12.2015 г.
ЗКПО – чл. 3, ал. 2
ЗСПО – чл. 15
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-604/…2015 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„А БГ“ ООД е местно юридическо лице, дъщерно дружество на „А ХК Лимитид“, Хонг Конг, част от дружествата на „А груп“.
Основната и единствена дейност на дружеството е да подпомага и предоставя пълна подкрепа на дружеството – майка, за което е сключен изричен договор (приложено е копие към запитването). Българското дружество е приело да проектира, разработва и поддържа софтуерни системи, осъществявайки: изследвания и разработки, проектиране и производство на нови системи; проектиране, разработване, производство, интегриране и тестване на системите, които са възложени от „А ХК Лимитид“; предварителна продажба и демонстрация, поддръжка, сервиз и ъпгрейди на продадените продукти в страната и чужбина, определени от „А ХК Лимитид“;
квалифицирано обучение и поддръжка на А продуктите.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как трябва да се облага дейността на дружеството съгласно ЗКПО, в т. ч. и приходите, реализирани по силата на договора?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 3, ал. 2 от ЗКПО „А БГ“ ООД, в качеството му на местно юридическо лице, подлежи на облагане с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. Печалбите се облагат с корпоративен данък. Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба – положителния данъчен финансов резултат (чл. 18, ал. 2 от ЗКПО). Според чл. 18, ал. 1 от ЗКПО данъчен финансов резултат е „счетоводният финансов резултат“ (по см. на §1, т. 16 от ДР на ЗКПО), преобразуван по реда на този закон. Съгласно чл. 22 от ЗКПО данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със:
1.данъчните постоянни разлики;
2.данъчните временни разлики;
3.други сумив случаите, предвидени в този закон.
Видно от приложения към запитването договор, дружеството – майка ще заплати на „А БГ“ ООД всички разходи, свързани с изпълнението на нейните разработки (пар. VI). Това означава, че всички приходи и разходи, реализирани от дейността на дружеството през отчетния данъчен период (чл. 21 от ЗКПО) в изпълнение на договора, следва да участват във формирането на финансовия му резултат по реда и съгласно изискванията на действащото счетоводно и данъчно законодателство, респективно да бъде деклариран в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.
Тъй като дейността на дружеството се основава на взаимоотношения с неговия собственик, за данъчни цели в допълнение към гореизложеното следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 15 от ЗКПО, която постановява принципа на т. нар. независими пазарни отношения, като въвежда изискването печалбите и доходите в резултат на сделки (търговски и финансови взаимоотношения) между свързани лица (съгласно пар. 1, т. 13 от ДР на ЗКПО „свързани лица” са лицата по смисъла на пар. 1,т. 3 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/) да съответстват на тези, които биха постигнати между несвързани лица, осъществяващи тези транзакции при съпоставими икономически условия.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *