ЗКПО, чл.50,ЗКПО, чл.54, aл. 2,ЗКПО, чл.54, aл. 1,ЗКПО, чл.67

2_1453/18.09.2012 г.
ЗКПОчл.50
ЗКПОчл.54, ал.1
ЗКПО чл.54, ал.2
ЗКПО чл.67
Отправили сте писмено запитване, заведено в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …………… с вх.№ …………, в което поставяте следните въпроси във връзка с предстоящото строителство в селскостопанската база на дружеството:
Как счетоводно да се отразят разходите за изграждане по стопански начин на бетонова площадка, която ще се използва за претоварване на зърно – собствено производство и гараж/паркинг на собствената селскостопанска техника. Терена е собственост на дружеството. Основната дейност на дружеството е производство и реализация на зърно /пшеница, ечемик, слънчоглед/ и кориандър.
Следва ли тази площадка да се заведе като ДМА и да се начисляват амортизации след изграждането й?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предвид действащата нормативна уредба и предоставената на Националната агенция за приходите компетентност, изразявам следното становище при допускането, че дружеството осъществява счетоводната си отчетност на базана Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/:
Съгласно чл.50 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно НСФОМСП, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:
1.стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
2.седемстотин лв.
Ако по отношение на бетоновата площадка са изпълнени условията на чл.50 от ЗКПО, тогава същата представлява данъчен дълготраен материален актив, който следва да се заведе в данъчния амортизационен план според правилата на чл.52 и 53 от ЗКПО.
По смисъла на счетоводното законодателство дълготраен материален актив е този, който отговаря на определението, посочено в т.2 от Счетоводен стандарт №16 – Дълготрайни материални активи. Отчитането на счетоводните амортизации се осъществява по правилата на Счетоводен стандарт №4 – Отчитане на амортизациите.
При определяне на данъчния финансов резултат се признават годишните данъчни амортизации, определени по реда на глава десета от ЗКПО /чл.54, ал.1 от ЗКПО/. Счетоводните разходи за амортизации не се признават за данъчни цели. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводните амортизации, независимо от това дали отчитането им води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане /чл.54, ал.2 от ЗКПО/.
В случай, че в дружеството са отчетени счетоводни разходи, които формират данъчен амортизируем актив, с тях следва да се увеличи счетоводният финансов резултат на основаниечл.67 от ЗКПО, според който счетоводните разходи, формиращи данъчен амортизируем актив, включително последващите разходи, не се признават за данъчни цели.
Уведомяваме Ви, че въпросите, свързани с приложение на счетоводното законодателство може да поставите пред Министерството на финансите, тъй като според чл.5в от Закона за счетоводството министърът на финансите е компетентен да изготвя становища и методически указания по прилагането на този закон и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Оценете статията

Вашият коментар