ЗКПО, чл.92, aл. 6

Изх. №26-Ф-56
Дата:19.04.2013 год.
ЗКПО, чл. 92, ал. 6
Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Ф-56/27.03.2013 г., към което сте приложили копие от образец на документ (декларация), утвърден по реда на руското данъчно законодателство, като изисквате становище дали този документ ще бъде признат от българската приходна администрация като удостоверение за удържан данък при източника.
Предвид така изложената фактическа обстановка и с оглед относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставения въпрос изразявам следното становище:  
Съгласно чл. 92, ал. 6 от ЗКПО данъчно задължените лица прилагат към годишната данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за печалби/доходи от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане “освобождаване с прогресия“.
Видно от цитираната разпоредба, за внесените в чужбина данъци данъчно задължените лица трябва да представят доказателства, като законът не посочва и не уточнява вида на тези доказателства. От това следва, че за изпълнение на изискването на чл. 92, ал. 6 от ЗКПО могат да послужат широк кръг доказателства, каквито са изброени например в чл. 37, ал. 2 от Глава осма „Доказателства и доказателствени средства” на ДОПК, а именно: „данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства”.Следва да се отбележи, че като безспорно доказателство за вида и размера на внесения данък, би послужило издадено от руската данъчна администрация удостоверение. Подадена от данъчно задълженото лице декларация, обаче, не притежава характеристиките на доказателство за внесен данък в чужбина.
Необходимо е да имате предвид, че чл. 55, ал. 1 от ДОПК постановява, че при поискване от орган по приходите субектът е длъжен да представи съставен на чужд език документ, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. В случаите, когато документът не е представен с точен превод в определения срок, органът по приходите може да извърши превод за сметка на субекта (чл. 55, ал. 2 от ДОПК).
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.116

2_256/17.02.2011 г.чл.116 от ЗДДС През м. ноември сте осчетоводили фактура за закупени стоки от доставчик, която сте описали в дневника за покупки през същия месец

осчетоводяването на доставката Ви уведомяваме, че на Националната агенция за приходите има ограничена отговорност да отговаря само на запитвания свързани с данъчното и осигурителното законодателство.

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-321/ 21.12.2015г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.Изложена е следната фактическа обстановка:Физическо лице,

общата система на данъка върху добавената стойност /Регламента/, който влиза в сила от 01.07.2011 г. Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави-членки, поради което българското д

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-261/ 20.10.2015г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП за отговор по въпросите, касаещи данъчното законодателство.Изложената

Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), осигурителното законодателство и Наредба № Н-18/2006 г. на МФ.

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), осигурителното законодателство и Наредба № Н-18/2006 г. на МФ. Във връзка с Ваше