ЗКПО – чл.112

ОТНОСНО:
ЗКПО – чл.112
ЗКПО – чл.117, ал.1
2_2748/31.10.08г.
Във Ваше писмено запитване изх.№………….., постъпило в Дирекция «ОУИ»и заведено с вх.№……………, е поставен въпроса:
Следва ли дружеството да подава данъчна декларация по ЗКПО, тъй като съгласно Договор за продажба на търговско предприятие от 20.10.2008г. «А…….»ООД продава предприятието си на «С…….»ООД на основание чл.15 от Търговския закон; обстоятелството е вписано в Търговския регистър на 28.10.2008г.
В отговор на поставения въпрос изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.112 от ЗКПО разпоредбите на Глава Деветнадесета от с.з. се прилагат при преобразуване на дружества и кооперации и при прехвърляне на предприятие.
На основание чл.117, ал.1 от закона в случаите на прекратяване на преобразуващо се дружество, новоучреденото или приемащото дружество подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването. Предвид нормата на чл.112 същите правила важат за случаите на прехвърляне на предприятие, когато прехвърлителят се прекратява.
Видно от гореизложеното в ЗКПО не е предвидено подаване на данъчна декларация за периода от началото на годината до датата на прехвърлянето, когато дружеството – прехвърлител не се прекратява.
Дружеството – прехвърлител прилага общите правила на чл.92 от ЗКПО за подаване на Годишна данъчна декларация.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »