ЗМДТ, чл.4, aл. 5,ДОПК, чл.107, aл. 3,ДОПК, чл.107, aл. 4

Изх. № 94-00-110
25.11. 2014 г.
чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ
чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от ДОПК
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” . е постъпила жалба от …. от…., приета с вх. № 94-00-110/ 13.11.2014 г., срещу констатирани несъответствия в подадена от жалбоподателя декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с вх. № ДК14021286/ 06.12.2013 г., обективирани в съобщение по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), издадено от орган по приходите при дирекция „Местни данъци” на Община ….. с Ваш Изх. №90/ 22.01.2014 г.
Предвид нормата на чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ компетентни за установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци са служителите на общинската администрация, като приложимият процесуален ред е този по ДОПК. В производствата по установяване, обезпечаване и събиране служителите на общинската администрация имат правата на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители (чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ). Съгласно чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ изпълнителният директор на НАП издава методически указания по прилагането на този закон, но единствено в компетентността на служителите от общинската администрация е да изискват документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за облагането с данък върху недвижимите имоти (чл. 18, ал. 1-3 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ). Извън правомощията на органите на НАП е да определят дължимостта и размера на данъка върху недвижимите имоти.
Съгласно чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ обжалването на актовете за установяване на задължения за местни данъци по чл. 107, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ДОПК се извършва пред ръководителя на звеното за местни приходи в съответната община, който упражнява правомощията на териториален директор на НАП, а правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК се упражняват от кмета на общината.
С оглед на гореизложеното, приложено, по компетентност Ви изпращаме в оргинал подадената от … жалба ведно с приложенията към същата.
ПРИЛОЖЕНИЕ: ЖАЛБА ведно с приложения с № 1-6а-в оригинал.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *