ЗМДТ, чл.48

Изх. № 04-19-1229
София 09.10.2006
ДО
…………………
Уважаеми г-н ………………..,
По изпратените ни два проекта на изменения в закони, отнасящи се до отмяна на преференции за данъци и мита, подкрепяме варианта, при който предложените изменения предвиждат да отпадне освобождаването от данъци, акциз, мита и митни сборове, регламентирано към настоящия момент с отделните закони, със следните бележки:
По Закона за Агенцията за чуждестранна помощ
При отмяна на чл. 6 ЗАЧП следва да се предвиди освобождаване от данъкна получените иразпределяни от АЧПпратки с хуманитарни помощи в ЗМДТ, тъй като аналогична преференция не се съдържа в действащия закон.
По Закона за Българския червен кръст
Нашето мнение е, че в чл. 7 от ЗБЧК следва да се отменят т. 1и т. 2, но не виждаме основания за отмяна на т. 3.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНА НАП:
/С. МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар