ЗМДТ, чл.61н

2_1628/11.10.2010
ЗМДТ, чл.61н
Отправили степисмено запитванедо ТД на НАП- …., офис …., препратено по компетентност в Дирекция”Обжалване и управление на изпълнението”-…. и заведено в регистъра под вх.№………..2010 г.. Във връзка с изпратено Ви уведомление,с писмо вх.№……………..2010 г. сте уточнили, че запитването ви се отнася до данъчните задължения на лицето ……………………. в качеството му на едноличен търговец с фирма …………
В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
Едноличен търговец, пенсионер, ще започне производство на рамки за картини и осветителни тела от ПВЦ елементи. Търговеца ще наеме помещение/магазин/, в което ще произвежда и продава продукцията си.
Въпросите, които поставяте са: Подлежи ли фирмата на облагане по чл.61н от ЗМДТ с патентен данък, с оглед обстоятелството, че помещението е търговски обект до 100 кв.м.и финансовият резултат от производствената дейност по какъв ред ще се облага?
В случаите, в които данъчният субект е производител, който продава единствено собствена продукция, той следва да се облага по общия ред, независимо от това от какъв обект – склад, цех или обект за търговия на дребно по смисъла на закона, реализира приходи, т.е. той не дължи патентен данък за търговската си дейност. Доходите от стопанска дейност на едноличния търговец подлежат на облагане по реда на раздел ІІ – ри от Закона за облагане доходите на физическите лица./ЗДДФЛ/.
Когато данъчният субект е производител на стоки и едновременно с продажбата на собствената си продукция извършва и търговска дейност със стоки, придобити от други доставчици, то за продажбата на тези други стоки, извършвани от обект по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗМДТ с нетна търговска площ до 100 кв.м, той дължи патентен данъкпри условие, чеса налице предпоставките на чл.61з, ал.1 на ЗМДТ.Размерът на патентния данъкза дейността „търговия на дребно” се определя отОбщинския съвет по местонахождението на обекта в граници съгласнот.3 на Приложение №4 на ЗМДТ .

Оценете статията

Вашият коментар