ЗОДФЛ, чл.29а

Изх. № …
До
София ….

Уважаема Госпожо …,
В отговор на Ваша писмена молба, заведена при нас с вх. № 94-И-37/06.03.2006 г., в съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Редът и условията за ползване на данъчното облекчение за деца са регламентирани в
чл. 29а от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ). Съгласно цитираната разпоредба данъчното облекчение за деца може да се ползва от местно физическо лице (вкл. когато извършва дейност като едноличен търговец), което към 31 декември на данъчната година е:
– родител, който упражнява родителските права, и детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
– настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или
– роднина или близък – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
– приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
Необходимите условията, на които трябва да отговаря детето, за което ще се ползва данъчното облекчение са:
– към 31 декември на данъчната година да е местно физическо лице и български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;
– да не е навършило пълнолетие (може да е родено или да е навършило пълнолетие през данъчната година);
– към 31 декември на данъчната година да не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
Освен гореизброените законови изисквания, законодателят е въвел като задължително условие за ползване на данъчното облекчение за деца представянето на писмена декларация от другия родител (съответно от другия приемен родител, близък или роднина), че последният няма да ползва намалението за същата данъчна година (чл. 29а, ал. 4 от ЗОДФЛ). Единствените възможни случаи, в които не се изисква представянето на такава декларация са случаите, в които другият родител (съответно другият приемен родител, близък или роднина) е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод.
Предвид гореизложеното и описаното в писмото Ви, ако отговаряте на всички условия почл. 29а от ЗОДФЛ, ще можете да ползвате данъчното облекчение за деца без да представите декларация от другия родител единствено в случай, че същият е лишен от родителски права. В случай, че другият родител не е с отнети родителски права ще можете да ползвате данъчното облекчението при положение, че заедно с декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца представите и писмена декларация от другия родител.
С уважение,
Стоян Марков,
Зам. изп. директор на НАП