ЗЗО, чл.33, aл. 2,ЗЗО, aл. 2, параграф 19и

5_23-22-1666/19.01.2010
ЗЗО, чл.33, ал.2, §19и, ал.2
Фактическа обстановка: лице е работило по трудов договор в Кипър, където е било осигурявано.
Въпрос: дължи ли осигурителни и здравноосигурителни вноски в България?
От 01.01.2007г., с присъединяването на Република България към Европейския съюззапочват да се прилагат правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета № 1408 от 14 юни 1971г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета № 574 от 21 март 1972г., определящ процедурата за прилагане на Регламент № 1408 от 1971г. Посочените правила са приети на основание чл.42 от Договора за създаване на Европейската общност.
На основание чл.33, ал.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, не са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава –членка.
По отношение на държавите-членки, България прилага Регламента от датата на присъединяването си към ЕС.
За коригиране на здравноосигурителният Ви статус за периода 2007г.-2008г. през който сте била осигурена по схема за социална сигурност в Република Кипър следва да представите в компетентната териториалната дирекция на Националната агенция за приходитепо постоянен адрес Е-формуляр, издаден от компетентнатаинституция на Република Кипър.
Е-формулярът е удостоверение от което са видни периодите на здравна осигуреност, съгласно правилата за координация на Регламент 1408/71. Не е необходимо формулярът да се легализира.
Относно периода 2000-2006г. може да се възползвате от разпоредбата на §19и от ПЗР на Закона за здравното осигуряване.
Съгласно ал.1 от цитираната разпоредба, българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. – 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.
Лицата лично или чрез упълномощено лице подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите.
Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя, на основание § 19, ал.2 от ПЗР на ЗЗО.
Относно социалното Ви осигуряване, следва да имате предвид, че съгласно действащото законодателство и по-конкретно разпоредбата чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или 4а и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава да прекратяването и.
Във връзка с гореизложеното, на осигуряване подлежат единствено лицата, които упражняват трудова дейност по реда на чл.4 и чл.4а от КСО.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »