ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4

2_303/11.04.2017г.
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1, б.„б”
-чл.40, ал.1, т.4
В запитването описвате следната фактическа обстановка: Ваша служителка е в неплатен отпуск. Лицето има ТЕЛК и получава пенсия.
Въпросът, който поставяте е следва ли да се заплащат здравни осигуровки за времето на неплатения отпуск.
С оглед изложеното в запитването и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл.40, ал.1, т.1, б.„б” от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой. Вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася.
Видно от цитираната разпоредба в хипотезата, когато лице е в неплатен отпуск, здравноосигурителни вноски по реда на чл.40, ал.1, т.1, б.„б” от ЗЗО се дължат само в случай, че лицето не е осигурено на друго основание по закона.
От изложеното в писмото Ви е видно, че лицето, за което питате е пенсионер от държавното обществено осигуряване.
Съгласно чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО, за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд здравноосигурителните вноски се дължат върху размера на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях, като вноските са за сметка на държавния бюджет.
Текста на разпоредбата е общ, поради което тя се прилага и по отношение на пенсионерите, получаващи пенсии за инвалидност.
Въз основа на изложеното и предвид фактическата обстановка, за периодите, през които пенсионерът е в неплатен отпуск, здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗЗО не се дължат.
Следва да имате в предвид, че ако са налице недължимо платени или събрани суми за задължителни осигурителни вноски, те подлежат на прихващане или възстановяване по реда на чл. 128-129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Оценете статията

Вашият коментар