ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 2, т. 3

2_1461/20.08.2010
ЗЗО – чл.40, ал.1 , ал.3, т.2
Наредба Н-8 – чл.3, ал.2, т.3
ОТНОСТНО: Здравно осигуряване на докторант
Постъпило Ваше писмено запитване
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че след изтичането на три годишния срок на докторантското Ви обучение сте получили 6 месечно удължаванеза периода от01.05.2010г.до 30.10.2010г.
Въпросите, които отправяте са:
1. Имате ли право да бъдете здравно осигурена за сметка на Републиканския бюджет за времето на шест месечното удължаване на срока на докторантурата Ви?
2. Следва ли главния счетоводител на ………………….., към когото е докторантурата Ви да подава данни за Васс декларацияобразец №3 пред НАП?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Разпоредбите на чл.40, ал.3, т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) указват, че докторантите на редовно обучение по държавна поръчка се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на чл.40, ал.1 от ЗЗО.
Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.2, т.3 от Наредба № Н-8 от за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях, както и от самоосигуряващите се лица, висшите училища са задължени да подават с декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от Републиканския бюджет и други” данни за лицата по чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните.
Следователно, за целия период, през който Вие имате качеството „докторант на редовно обучение по държавна поръчка” и едновременно с това за този период не сте осигурена на някакво друго основание по реда на чл.40, ал.1 от ЗЗО, подлежите на осигуряване за сметка на републиканския бюджет по реда на чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО. За този период научната организация е задължена да подава ежемесечно данни за Вас с декларация обр.№3.

Оценете статията

Вашият коментар