ЗЗО, чл.40а, параграф 19в

2_2465/03.07.2007г.
ЗЗО – чл.40а , §19в
Въпросът Ви касае освобождаването от заплащане на здравноосигурителни вноски.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл.33 от Законa за здравно осигуряване (ЗЗО) задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.
Закона за здравното осигуряване визира изключение от заплащане на задължителните здравноосигурителни вноски единствено и само при прилагането на §19в за периода 1 януари 2000г. – 31 декември 2004 г. и на чл.40а за периода след 21.12.2004г.
На основание §19в на ПЗР на ЗЗО (обн. ДВ, бр.45 от 2005г., в сила от 01.06.2005г. до 31.12.2006г.) българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000г. – 31 декември 2004г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор на изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районна здравноосигурителна каса по чл. 4, ал. 1 за съответната календарна година. За освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски по горепосочения ред, е предоставена възможност на лицата до 31 декември 2006 г. да подадат молба-декларация по образец.
Поради изтичане срока на действие на §19в на ПЗР на ЗЗО от 1 януари 2007г. в териториалните дирекции на НАП е преустановено приемането на молби – декларации за освобождаване от задължения за здравноосигурителни вноски за периода 2000г. – 2004г. поради липса на правна регламентация след 31 декември 2006г.
Следва да имате в предвид, че след 21 декември 2004г. с чл.40а от ЗЗО се създаде специален ред за осигуряване на българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават продължително в чужбина, както и за гражданите с двойно гражданство. Създаде се възможност тези лица, в случай, че пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година по свое желание да не заплащат здравноосигурителни вноски. Тези лица могат да не заплащат вноски за здравно осигуряване от датата на напускане на страната до края на годината и за всяка следваща година в случай, че преди заминаването си са подали Заявление по чл.40а, ал.1 от ЗЗО.
В цитираната разпоредба изрично са регламентирани условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат българските граждани, пребиваващи продължително в чужбина да бъдат освободени от внасянето на здравноосигурителни вноски. Едно от тези условия е изискването за подаване на заявление в компетентната ТД на НАП, което да бъде подадено преди заминаването на лицето в чужбина. Когато преди заминаване в чужбина лицето не подаде заявление за напускане на страната то дължи здравноосигурителни вноски и за времето, през което не живее в страната.

Оценете статията

Вашият коментар