№65 от 43942 по гр. дело №4739/4739 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

1

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 65/21.04.2020

по гр.д.№ 4739/ 2019 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи април две хиляди и двадесета година, съдия-докладчик Борис Илиев, като взе предвид необходимостта от обезпечаване на постановяването на допустим съдебен акт по делото

Р А З П О Р Е Д И :

Да се изиска за всички страни по делото (Х. Й. Ш., ЕГН [ЕГН], С. Г. Ш. ЕГН [ЕГН], И. И. Ш., ЕГН [ЕГН], Р. И. Г., ЕГН [ЕГН], З. Й. Ш., ЕГН [ЕГН], В. В. Ш., ЕГН [ЕГН], , Ю. Г. С., ЕГН [ЕГН], Г. Д. П., ЕГН [ЕГН], М. Д. Ш., ЕГН [ЕГН], Х. Я. С., ЕГН [ЕГН], К. Я. Б., ЕГН [ЕГН], М. Д. Б., ЕГН [ЕГН], Н. Д. Б., ЕГН [ЕГН], Ж. Д. Б., ЕГН [ЕГН], К. А. И., ЕГН [ЕГН], Й. К. И., ЕГН [ЕГН] и К. А. И., ЕГН [ЕГН]) справка по реда на Наредба № 14/ 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“. В случай на смърт на някоя от страните да се изиска удостоверение за наследници с посочени ЕГН и адреси, след което делото да се докладва.

Съдия – докладчик:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed