Определение №102 от 4.3.2013 по ч.пр. дело №1444/1444 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№102

София, 04.03.2013 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 01.03.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 1444/2013 година
Производството е по член 274,ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх.№11202/29.10.2012г.,подадена от Н. М. Н.,чрез пълномощника му Н. Х. М.,против определение №11950/25.07.2011г. на Софийски градски съд,търговско отделение,VІ-11 въззивен състав,постановено по ч.гр.д.№5323/2011г. по описа на същия съд,с което се връща на Н. М. Н. частна касационна жалба вх.№83 458/26.09.2011г.,поради неотстраняване на констатирани нередовности по жалбата,а именно въпреки дадената възможност непосочване от касатора на точния адрес на ответницата К. Н. М., във връзка с изискването за връчване на препис от жалбата на последната.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Подадената частна жалба е основателна.
Видно от данните по делото,пред Районен съд [населено място] е била депозирана искова молба с вх.№42883/01.09.2010г.,подадена от Н. М. Н. против Прокуратурата на РБ,К. Н. М.,Л. П. С. и Държавата чрез Министъра на финансите,с която са предявени искове с правно основание член 45 ЗЗД,член 49 ЗЗД и член 86 ЗЗД,като е образувано гр.д.№42952/2010г. по описа на Софийски районен съд,Іго,42 състав.
С разпореждане от 29.09.2010г. по горното дело,СРС, е оставил исковата молба без движение,като неотговаряща на изискванията на член 127 ГПК и член 128 ГПК,с указания в едноседмичен срок от съобщаването на това разпореждане,ищецът да изпълни дадените от съда указания със същото,като при неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.
В изпълнение на тези указания ищецът Н. М. Н.,чрез пълномощника си адвокат Н. Х. М.,е депозирал писмена молба от 27.10.2010г. по делото,след което с Определение №19 от 25.03.2011г. на Софийски районен съд,Іго,42 състав,постановено по гр.д.№42952/2010г. по описа на същия съд,е прието че въпреки уточняваща молба,не са отстранени нередовностите по исковата молба и производството по делото е прекратено.
Горепосочената процедура е осъществена съобразно предвиденото в разпоредбата на член 129 от ГПК,във връзка с проверка на исковата молба,и съгласно предвиденото в ал.3 на член 129 от ГПК,според което след като не се отстранят нередовностите по исковата молба,последната се връща на ищеца и производството по делото се прекратява,както е в настоящия случай.Изрично в тази разпоредба на процесуалния закон се посочва,че против това разпореждане за връщане на исковата молба може да се подаде частна жалба,от която препис за връчване не се представя-член 129,ал.3,изр. последно.Такава частна жалба с вх.№1017639 от 18.04.2011г. е била депозирана от Н. М. Н.,чрез пълномощника му адвокат Н. М.,чрез Районен съд [населено място] до Софийски градски съд,по която е образувано ч. гр.д.№5323/2011г. по описа на СГС,търговско отделение,VІ-11 състав.
Ето защо, на ответниците по предявените с нередовната искова молба искове,не е изпращан препис от исковата молба,тъй като до стартиране на процедурата по член 131 от ГПК не се е стигнало,поради приложението на член 129 ал.3 ГПК и прекратяване на производството по делото.Затова и преписи от частната жалба срещу определението на първоинстанционния съд за прекратяване на производството по делото, не са изпращани на ответниците по предявените искове.
С определение №11950 от 25.07.2011г. по ч.гр.д.№5323/2011г. по описа на СГС,се оставя без уважение частната жалба на Н. М. Н. срещу определение №19/25.03.2011г. по гр.д.№4252/2010г. на СРС,42 състав,като неоснователна.
Срещу горепосоченото въззивно определение е била депозирана частна касационна жалба с вх.№83458 от 26.09.2011г.,чрез Софийски градски съд до Върховен касационен съд,която с резолюция на съда от 29.09.2011г. е оставена без движение,като нередовна,с указания до касатора в едноседмичен срок да представи документ за внесена държавна такса в размер на 15 лева по сметка на ВКС и представи банков документ по делото,както и преписи от приложенията по жалбата за всички насрещни страни за отговор по жалбата.
За първи път при администриране на тази частна касационна жалба,въззивният съд изисква да се представят преписи за връчване на ответниците по нередовната искова молба,каквато процедура,съгласно предвиденото в член 129 ал.3 ГПК не се предвижда и правилно не е предприета в предишната съдебна инстанция.По повод на изпращането на преписи за отговор по частната касационна жалба,след като по делото е представен документ за внесена дължима държавна такса,поради връщане в цялост на изпратеното съобщение на една от ответниците по нередовната искова молба К. Н. М.,въззивният съд е дал указания на касатора Н. М. да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес на горепосочената ответница,което е било изпълнено с представяне от последния на удостоверение изх.№А.-906 от 11.09.2012г. на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”гр.София,на който адрес е било изпратен препис за връчване на К. Н. М.-лист 75 от делото върнато в цялост.
За да постанови определението си,предмет на настоящата частна жалба,въззивният съд е приел,че частната касационна жалба против въззивното определение ,с което се потвърждава определението на първоинстанционния съд за прекратяване на производството по делото,е нередовна поради непосочване на постоянен адрес на К. М. и оттам невръчване на препис за отговор,въпреки че според изискването на процесуалния закон,както вече бе посочено по-горе,изпращането на преписи от тази частна жалба за отговор не се изисква,с оглед развилото се производство по делото в рамките на предвиденото по член 129 от ГПК.Ето защо,въззивният съд неправилно ,с постановеното определение от 26.09.2012г. връща касационна частна жалба вх.№83458/26.09.2011г.,подадена от Н. М. Н. против определение №11950/25.07.2011г. по в.ч.гр.д.№5323/2011г. по описа на СГС,като нередовна,вместо да предприеме администрирането й съгласно изискванията на ГПК.
С оглед изложеното обжалваното определение следва да се отмени като неправилно и делото се върне на Софийски градски съд за администриране на подадена частна касационна жалба с вх.№83458/26.09.2011г.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение 26.09.2012г. на Софийски градски съд,постановено по ч.гр.д.№5323/2011г. по описа на същия съд,с което се връща частна касационна жалба вх.№83458/26.09.2011г.,подадена от Н. М. Н. против определение №11950/25.07.2011г. по ч.гр.д.№5323/2011г. по описа на съда и ВРЪЩА делото на Софийски градски съд за извършване на следващите се процесуални действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар