Определение №105 от 21.6.2010 по гр. дело №282/282 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 105
 
 
гр. София, 21.06..2010 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и десета година в състав:
 
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                            ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА  РУСЕВА
                                                                                       ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                                                                   
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 282/10г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:           
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. С. Д. от гр. Л. и Д. С. Д. от гр. С. срещу въззивно решение № 291 от 24.11.09г., постановено по в.гр.д. № 552/09г. на Л. окръжен съд с оплаквания за неправилност, поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е отменил частично решение № 258 от 29.06.09г. по гр.д. № 521/08г. на Л. районен съд и вместо него е отхвърлил като неоснователен иска по чл.108 ЗС на Д. С. Д. и С. С. Д. против Ц. С. Ц. относно земеделски имот с площ от 1, 034 дка, находящ се в землището на гр. Л., м.”Б”.
П. проверка допустимостта на касационното производство Върховният касационен съд, ІІ г.о. констатира, че данъчната оценка на процесния имот е 17, 80 лв., какъвто е и посоченият пред първоинстанционния съд размер на цената на иска. От това следва, че ВКС е сезиран с касационна жалба срещу решение на въззивен съд, постановено по ревандикационен иск с обжалваем интерес до 1000 лв., което според разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК не подлежи на касационен контрол, т.е. производството по такива спорове е двуинстанционно. Представените пред настоящата инстанция от страните експертни оценки на имота (според представената от касаторите пазарната цена на имота е 1 191 лв., а според представената от ответника – лв.) не следва да се имат предвид, тъй като меродавна за определяне цената на иска е данъчната оценка на имота – чл.55, ал.1, б.”б” ГПК/отм./, респ. чл.69, ал.1, т.2 ГПК и този въпрос може да бъде повдигнат от ответника или служебно от съда най-късно в първото заседание за разглеждане на делото – чл.56, ал.1 ГПК/отм./, респ. чл. 70, ал.1 ГПК.
С оглед изложеното подадената касационна жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
О с т а в я без разглеждане касационна жалба на С. С. Д. от гр. Л. и Д. С. Д. от гр. С. срещу въззивно решение № 291 от 24.11.09г., постановено по в.гр.д. № 552/09г. на Л. окръжен съд.
П р е к р а т я в а производството по гр.д. № 282/10г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на
ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателите.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар