Определение №105 от 4.5.2016 по ч.пр. дело №1684/1684 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№105
С., 04.05.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова ч. гр. д. № 1684 по описа за 2016 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на [фирма], [населено място], срещу определение № 77 от 27.01.2016 г. по ч.гр. д. № 48/2016 г. на Апелативен съд – В., с което е оставена без уважение частна жалба срещу определение № 367 от 26.10.2015 г. по ч.т.д. № 230/2010 г. на Окръжен съд – Силистра. С последното е отхвърлена молбата на банката за отмяна на обезпечение, наложено в полза на държавата, по реда на З./отм./, чрез възбрана върху недвижим имот.
Искането за допускане на касационно обжалване се обосновава в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК с въпроса, следва ли да бъде заличена вписаната след ипотеката възбрана, при извършена публична продан, ако имотът е възложен на ипотекарния кредитор.
Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на обжалваното определение. Счита, че наложеното обезпечение следва да бъде отменено и вписаната възбрана заличена, тъй като поначало същата е непротивопоставима на реализираните по ипотеката права. Твърди, че ипотеката е вписана преди датата на възбраната, като с реализиране на правата по ипотеката и възлагане при публичната продан, имотът обект на обезпечението, е преминал в негова собственост. Ето защо наложеното в полза държавата обезпечение, следва да бъде отменено, а вписаната възбрана заличена.
Ответникът по частната касационна жалба не е подал отговор в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК.
Частната касационна жалба е депозирана в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК. О. производство е образувано при действието З./отм./ и съобразявайки разпоредбата на § 5 от З./нов/, настоящият състав на ВКС намира, че на основание чл. 23, ал. 2 З./отм./, същата е процесуално допустима.
За да потвърди определение № 367 от 26.10.2015 г. по ч.т.д. № 230/2010 г. на Окръжен съд -Силистра, въззивният съд е приел за установено, че с определение № 544/2010г. по ч.т.д. № 230/2010 г. на Окръжен съд – Силистра, по постъпило мотивирано искане с правно основание чл. 22, ал. 1 З./отм./ вр. чл. 390, ал. 1 ГПК, е наложено обезпечение в полза на държавата. Имотът, обект на обезпечението, е бил собствен на [фирма] към датата на налагане на обезпечението. Спрямо едноличния собственик на капитала – Г. С. е образувано наказателно производство. С постановление за възлагане от 26.09.2013 г. имотът е придобит от [фирма], участвала като наддавач в проведената публична продан. В. съд е приел, че банката е легитимирана да иска отмяна на обезпечението, но молбата и е неоснователна, тъй като не е изтекъл срокът за предявяване на обезпечения бъдещ иск, започващ след приключване на образуваното наказателно производство, съобразявайки разясненията, дадени с ТР 1/2009г. по тълк.д. №1/2008 г., ОСГТК, ВКС. Изложил е и допълнителни изводи по оплакванията на жалбоподатела, че предпоставките за заличаване на вписана възбрана не съвпадат с предпоставките за отмяната на наложеното обезпечение.
Настоящият състав на ВКС намира, че поставеният от жалбоподателя правен въпрос е неотносим към изхода на частното въззивно производство. Искането за вписване или заличаване на възбрана се разглежда по реда на охранителните производства, а въпрос, касаеш предпоставките, при които последното следва да се уважи или отхвърли, би бил от значение за изхода тези производства. В разглеждания случай производството се е развило по подадена от настоящия жалбоподател до съда, допуснал обезпечението на бъдещ иск молба за неговата отмяна /вдигане/. В. съд в допълнителни изводи и обсъждайки претендираното в частната жалба, е разяснил, че заличаването би се явило правна последица от уважаване на искането за отмяна на наложеното по реда на З. /отм./ обезпечение, като е посочил, че е образувано пред ВКС тълкувателно решение по въпроса заличават ли се вписаните след ипотеката възбрани, при извършена публична продан. Тази част от мотивите му обаче не е обусловила или подготвила изхода на делото и има пояснителен характер, тъй като предмет на образуваното, по искане на трето заинтересовано лице по смисъла на чл. 402, ал. 1 ГПК, производство е отмяната на наложеното по реда на специалния закон обезпечение. При това положение следва да се приеме, че не е налице общата предпоставка за допускане на касационно обжалване на определението, съгласно разясненията, дадени с ТР 1/2009 г. по тълк.д. №1/2009г., ОСГТК, ВКС – произнасяне по правен въпрос, който е от значение за изхода на конкретното дело.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 77 от 27.01.2016 г. по ч.гр. д. № 48/2016 г. на Апелативен съд -В..
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *