Определение №22 от 29.1.2020 по ч.пр. дело №3652/3652 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 22

гр. София, 29.01.2020г.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдия Първанова ч.гр.д.№3652/2019г.

Постъпила е молба вх.№10946/18.12.2019г. от М. И. Д., [населено място], чрез пълномощника му адвокат Р. Г.. В нея се прави искане по чл.250,ал.1 ГПК за допълване на определение № 210/06.12.2019г. по постановено по ч.гр.д.№3652/2019г. на ВКС, ІІ г.о., в производство по чл.274,ал.2 ГПК. Молителят счита, съдът изобщо не се е произнесъл по негова частна касационна жалба с вх.№10010/20.05.2019г.
С определение № 210/06.12.2019г. по настоящото дело е оставена без разглеждане частна жалба № 11351/07.06.2019 г. на „Графит 04“ ЕООД .,гр.София, срещу определение от 25.04.2019 г. по гр. д. № 1578/2019 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която се оставя без уважение молба на М. И. Д., [населено място], за присъединяваване по реда на чл. 265, ал. 1 ГПК към подадената от „Графит 04“ ЕООД въззивна жалба вх. № 56601/23.04.2018 г. Потвърдено е определение от 25.04.2019 г. по гр. д. № 1578/2019 г. на Софийски апелативен съд в останалата част – с която се връща като процесуално недопустима подадената от „Графит 04“ ЕООД въззивна жалба вх. № 56601/23.04.2018 г. относно уважения с решение № 1650/16.03.2018 г. по гр.д. № 14969/2016 г. на Софийски градски съд иск по чл. 108 ЗС срещу М. И. Д. за недвижим имот, представляващ апартамент № 23.
В определението е посочено, че производството по чл.274,ал.2 ГПК е образувано по частна жалба вх. № 10010/20.05.2019 г. на М. И. Д., чрез пълномощника му адвокат Р. Г., подадена /както е посочено в нея/ срещу определение от 25.04.2019 г. по гр. д. № 1578/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което е върната като процесуално недопустима подадената от „Графит 04“ ЕООД, чрез адвокат Р. Т., въззивна жалба вх. № 56601/23.04.2018 г. срещу решение от 16.03.2018 г. по гр. д. № 14969/2016 г. на Софийски градски съд в частта, с която е уважен предявеният от Д. Х.-Т. иск по чл. 108 ЗС срещу М. И. Д. за недвижим имот, представляващ апартамент № 23, и по частна жалба вх. № 11351/07.06.2019 г. на „Графит 04“ ЕООД, чрез пълномощника адвокат Р. Т., с която се обжалва посоченото определение от 25.04.2019 г.
С обжалваното определение на САС е върната като процесуално недопустима подадената от „Графит 04“ ЕООД, чрез адвокат Р. Т., въззивна жалба вх. № 56601/23.04.2018 г. срещу решение от 16.03.2018 г. по гр. д. № 14969/2016 г. на Софийски градски съд в частта му, с която е уважен предявеният от Д. Х.-Т. иск по чл. 108 ЗС срещу М. И. Д. за недвижим имот, представляващ апартамент № 23 и е оставена без уважение молбата на М. Д., чрез пълномощника му адвокат Р. Г., с вх. № 73632/28.05.2018 г. по чл. 265 ГПК за присъединяване към подадената от „Графит 04“ ЕООД въззивна жалба против първоинстанционното решение.
Разглеждайки така подадените частни жалби, настоящият състав на ВКС е постановил своето определение. В мотивите са обсъдени и конкретните доводи на жалбоподателите, релевирани в съответните частни жалби. Непълнота на съдебния акт е налице тогава, когато съдът е пропуснал да се произнесе по цялото отправено до него искане. В случая касационната инстанция с едно определение е разгледала отправените до нея искания в двете частни жалби, както са заявени, и е приела, че обжалваното определение, с което е върната въззивната жалба следва да се потвърди, а частната жалба срещу него е неоснователна. Не е налице непълнота на постановения съдебен акт. Допълване на постановен краен съдебен акт, каквото в случая е определението на ВКС по чл.274,ал.2 ГПК, е допустимо само ако той е непълен и допълнението може да съществува наред с постановения акт. В случая молителят не сочи конкретно искане, по което да не се е произнесъл ВКС, а твърди, че липсва въобще произнасяне по частната му жалба, което както бе посочено вече не е налице.
С оглед изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№10946/18.12.2019г. от М. И. Д., [населено място], за допълване на определение № 210/06.12.2019г., по постановено по ч.гр.д.№3652/2019г. на ВКС, ІІ г.о.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *