Определение №1124 от по гр. дело №986/986 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 1124
 
 
гр. София, 11.12..2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 986/09г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. Д. Н. от гр. В. срещу въззивно решение № 757 от 30.05.09г., постановено по в.гр.д. № 123/09г. на Варненския окръжен съд с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
С решение № 757 от 30.05.09г., постановено по гр.д. № 123/09г., Варненският окръжен съд е отменил решение № 1* от 09.06.08г. и решение № 3* от 29.12.08г.за поправка на очевидна фактическа грешка, постановени по гр.д. № 1531/07г. на Варненския районен съд и вместо тях е допуснал съдебна делба на дворно място, находящо се в гр. В., ул.”Б” № 8 /ПИ № 10135.52.286/, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда с площ от 82 кв.м. между Н. Д. Н. с квота 3/12 ид.части, Ж. Т. Н. с квота 5/12 ид.части, М. М. Н. и Н. М. Н. с квоти по 2/12 ид.части.
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че процесният имот е бил собственост на общите наследодатели на страните Д, починал през 1980г. и Н. М. Г. , починала през 1997г. като ищецът Н е техен син, а ответниците са преживяла съпруга и деца на починалия през 2005г. друг техен син М. Н. С нот.акт № 164/97г., вписан на 23.04.1997г., Николина Г. е продала на сина си М. Д. Н. собствената си ? ид.част от дворното място и ? ид.част от изградената в него къща. При тези фактически данни въззивният съд е приел, че прехвърлителната сделка е породила действие, независимо от обстоятелството, че изписаната върху нотариалния акт дата е непълна /липсва отбелязване на месеца през който е сключен договора/, тъй като същият е бил надлежно вписан на 23.04.1997г.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че въззивния съд се е произнесъл по въпросите – действителен ли е нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, в който отбелязаната дата е непълна и може ли вписването да санира този недостатък, които са решени в противоречие с практиката на ВКС и са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1 ГПК.
В случая жалбоподателят не се позовава на задължителна съдебна практика на ВКС (постановления на Пленума на ВС, приети при действието на ЗУС или ТР на ОС на гражданската и търговската колегия ВКС, респ. на ВС приети при действието на ЗСВ), нито се позовава на решения на ВС и ВКС по конкретни спорове, поради което основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.2 ГПК за допускане на касационно обжалване не са налице.
Точното прилагане на закона и развитието на правото по чл.280, ал.1, т.3 ГПК формират общо правно основание за допускане на касационно обжалване, като правният въпрос от значение за изхода по конкретно дело, разрешен в обжалваното решение е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика, или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитието на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви, за да се създаде съдебна практика по прилагането им или да бъде тя осъвременена предвид настъпили в законодателството и обществените условия промени. В случая във връзка с поставените въпроси не е налице неяснота или непълнота на правната уредба, съществува съдебна практика и не се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго. Ето защо липсват предпоставките за допускане на касационно обжалване и това основание.
С оглед изложеното подадената от Н. Д. Н. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение № 757 от 30.05.09г., постановено по в.гр.д. № 123/09г. на Варненския окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *