Определение №1111 от по гр. дело №770/770 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 1111
 
 
гр. София, 08.12.2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 770/09г. по описа на ІІІ г.о. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на П. С. П. от гр. Я. срещу въззивно решение № 317 от 10.11.08г., постановено по гр.д. № 2049/08г. на Софийския градски съд, ІVв г.о. с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение е оставено в сила решение от 01.03.08 г. по гр.д. № 150/07г. на Софийския районен съд, 57 с-в, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от П. С. П. против “Българска т. компания” АД, гр. С. искове по чл.344, ал.1, т.1-3 КТ.
За да постанови решението си въззивният съд е приел от фактическа страна, че между страните е съществувало трудово правоотношение, по силата на което ищецът в първоинстанционното производство е изпълнявал длъжността “началник отдел телекомуникации” в Р. управление “Д”(РУД) – Б. до 01.03.2006г., когато същото е било прекратено със заповед № 19 от същата дата на директора на РУД Б. на основание чл.328, ал.1, т.1 КТ. На 07.10.04г.правителният съвет на ответното дружество е взел решение да извърши структурна промяна като всички регионални управления да бъдат закрити. Решението е одобрено от Н. съвет на дружеството, а изпълнението му е възложено на Г. изпълнителен директор, който с две заповеди от 28.01.06г. и от 23.02.06г. е наредил прекратяването на дейността предприятието и закриване на всички щатни бройки в щатното разписание на РУД- Б. , считано от 01.03.06 г., включително и заеманата от ищеца длъжност. При тези фактически данни въззивният съд е приел, че предпоставките на чл.328, ал.1, т.1 КТ за прекратяване на трудовото правоотношение са били налице, респ. че уволнението на ищеца е извършено законосъобразно, доколкото в този случай правата и задълженията на предприятието-работодател не са могли да преминат при условията на чл.123 КТ в друга организационно обособена структура.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че въззивния съд се е произнесъл по материалноправен и процесуалноправен въпрос, които са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
Релевираното основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК би било налице, когато произнасянето на съда по обуславящ изхода на делото правен въпрос е свързано с тълкуване на закона, в резултат на което ще се стигне до отстраняване на непълноти и неясноти; когато съдът за първи път се произнася по поставения въпрос или когато се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго. В случая в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК не са посочени правните въпроси, по които се е произнесъл въззивният съд и които са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, нито са изложени някакви доводи в посочените насоки, а само е цитиран законът и са направени общи касационни оплаквания за неправилност на постановеното решение, по които ВКС не дължи произнасяне в настоящото производство по чл.288 ГПК. Ето защо следва да се приеме, че посоченото основание за допускане на касационно обжалване не е налице.
С оглед изложеното подадената от П. С. П. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение № 317 от 10.11.08г., постановено по гр.д. № 2049/08г. на Софийския градски съд, ІVв г.о.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *