Определение №1181 от 10.12.2010 по гр. дело №841/841 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 1181
София, 10.12.2010 година

Върховният касационен съд на Р. Б., второ гражданско отделение, в закрито заседание на 10.11.2010 две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №841/2010 година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба,подадена от С. М. М. и С. М. Г. против решение №35/02.03.2010г. на С. градски съд,ВО,ІV Д състав,постановено по гр.д.№9174/2009г. по описа на същия съд,с което е оставено в сила решение от 13.07.2004г. по гр.д.№1266/1991г. по описа на С. районен съд,56 състав като е изнесен на публична продан описания в решението недвижим имот.
В изложението си,приложено към касационната жалба,касаторите заявяват,че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на въззивното решение,предвидени в член 280 ал.1 т.3 от ГПК.Касаторите твърдят,че решението е недопустимо,тъй като въззивния съд е отказал да постанови спиране на производството по делото на основание член 182 б.”г” от ГПК/отм/,с аргумента,че предявения ревандикационен иск между същите страни и за същия имот е във втора фаза по извършване на делбата,и не е преюдициален,тъй като има преклудиране на факт и сила на пресъдено нещо,формирани с влязлото в сила решение по допускане на делбата.Наред с това се твърди,че следва да бъде допуснато касационно обжалване на въззивното решение,тъй като съдът неточно е приложил закона,в случая като не е допуснал разглеждане на направеното искане по член 288 ал.2 от ГПК/отм/.
Ответниците по касационната жалба И. Д. Т. и Д. Т. П.,в писмения си отговор,считат че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение и молят същото да не се допуска.
Преди всичко,в изложението липсва формулиран правен въпрос от значение за изхода на делото,който да е разрешен в обжалваното въззивно решение.Съгласно тълкувателно решение №1/2009г. по тълк.д.№182009г. на ОСГТК на ВКС-т.1-правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело,разрешен с обжалваното решение,е този,който е включен в предмета на делото и е обусловил правните изводи на съда.Касаторът е длъжен да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело,разрешен с обжалваното въззивно решение,като Върховният касационен съд не е задължен да го изведе от изложението към касационната жалба по член 284 ал.3 т.1 от ГПК,тъй като това би засилило твърде много служебното начало във вреда на ответната страна.Непосочването на правния въпрос,както е в настоящия случай,само по себе си ,е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване,без да се обсъждат допълнителните основания за това.Въпреки това,видно от съдържанието на изложението на касаторите,същото съдържа изцяло касационни оплаквания по смисъла на член 281 т.3 от ГПК,но не и основание за допускане на касационно обжалване съгласно член 280 ал.1 т.3 от ГПК.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №35/02.03.2010г. на С. градски съд,въззивно отделение,ІV Д състав,постановено по гр.д.№9174/20009г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар