Определение №630 от 14.12.2012 по гр. дело №848/848 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 630

гр. София,14.12.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 848/12г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. С. С. от [населено място] срещу въззивно решение № 131 от 29.05.12г., постановено по в.гр.д. № 86/12г. на Ловешкия окръжен съд с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е потвърдил решение, № 389 от 06.12.11г. по гр.д.№ 171/11г. на Ловешкия районен съд, с което е допусната съдебна делба на недвижими имоти /залесени горски територии/, находящи се в землището на [населено място], Л. област между П. Х. В. с квота 6/18 ид.части, П. И. П. с квота 3/18 ид.части, М. И. Т. с квота 3/18 ид.части, Д. Х. С., С. Ц. Н., Ц. Ц. С. с квоти по 1/18 ид.част и В. С. с квота 3/18 ид.части.
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че на страните по делото, като наследници по закон на С. В. С., починал през 1966г., е възстановено правото на собственост върху процесните гори с три решения на ОСЗГ, [населено място] от 2000г и 2003г. по искане на един от неговите наследници С. С. В., починал през 2003г., който е пряк наследадател на жалбоподателя. Направеното от последния възражение за придобиване на имотите по давност е прието за неоснователно по съображения, че той и прекият му наследадател са били държатели на частите на останалите наследници на общия наследадател и по делото не е установено те да са манифестирали своене на тези части, респ. да са отблъснали тяхното владение, както и че за възстановените през
2003г. два имота не е изтекъл десетгодишният срок по чл.79, ал.1 ЗС. С
оглед на това е прието, че имотите са съсобствени между всички
наследници на обrция наследадател С. В. С. при посочените права.
Като основание за допускане на касационно обжалване касаторът сочи, че са налице предпоставките на чл.280, ал.1, т.З ГПК, тъй като въззивният съд неправилно е приел за неоснователно възражението му за придобиване на процесните имоти по давност.
Ответниците по жалбата не са изразили становище.
Върховният касационен съд, състав на II г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение, тъй като не са налице релевираните предпоставки по чл.280, ал.1, т.З ГПК.
Съгласно дадените в ТР № 1/09г., ОСГТК, т.1 разяснения касаторът трябва да посочи правния въпрос от значение за изхода на делото в мотивираното изложение по чл.284, ал.З, т.1 ГПК, който определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането й до касационно разглеждане. Този въпрос следва да се изведе от предмета на спора и трябва да е от значение за решаващата воля на съда, но не и за правилността на съдебното решение, за възприемането на фактическата обстановка или за обсъждане на събраните доказателства. ВКС може единствено да уточни поставения от касатора правен въпрос, но не може да го извежда от съдържанието на изложението по чл. 284, ал.З, т.1 ГПК, респ. от касационната жалба.
В разглеждания случай жалбоподателят не е посочил конкретен правен въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд и който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, поради което касационната жалба не следва да се допуска до разглеждане, още повече, че не са изложени и никакви доводи за наличието на визираните в т.4 на посоченото тълкувателно решение предпоставки, които в случая не са и налице.
С оглед на казаното подадената В. С. С. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, II г.о.

ОПРЕДЕЛИ:

Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение N
131 от 29.05.12г., постановено по в.гр.д.N./12г. на Ловешкия окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *