Определение №12 от 19.1.2009 по ч.пр. дело №2312/2312 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
 
№.12
 
 
   гр. София,19.01.2009 год.
 
 
      В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети януари две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                           ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                 СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 2312/2008 год. по описа на Върховния касационен съд, ІV г. о., за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2, във връзка с чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК и е образувано по частната жалба на „К” ЕООД, гр. К., чрез управителя му Е. Д. Е. , против определението от 3.10.2008 год. по гр. д. № 2801/2008 год. на Върховния касационен съд, ІІІ г. о. С него е оставена без разглеждане подадената от дружеството касационна жалба против въззивното решение № 73 от 14.03.2008 год. по гр. д. № 934/2007 год. на Добричкия окръжен съд в частта, с която дружеството е осъдено да заплати на Д. С. Д. дължимо брутно трудово възнаграждение за м. януари и февруари 2003 год. в размер на 724.68 лв., обезщетение по чл. 245, ал. 2 КТ за забава на плащането му в размер на 245.45 лв. и обезщетение за забава на плащането на обезщетението по чл. 224 КТ за периода до 22.11.2005 год. в размер на 845.45 лв. и касационното производство е прекратено в тази му част. В останалата част на въззивното решение – присъдено обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск за периода от 1997 год. до 28.02.2003 год. в размер на 2 496.12 лв. касационният съд не е допуснал до касационно разглеждане подадената от дружеството касационна жалба.
Жалбоподателят, в подадената частна жалба, се позовава на наличие на предпоставките за допустимост на касационно обжалване на въззивното решение, като обжалва изцяло определението на касационния съд.
Ответникът по жалбата Д. С. Д. не е взел становище по нея.
Върховният касационен съд, в настоящият си състав, като обсъди оплакването и данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от страна, имаща право да обжалва определението на касационния съд само в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената касационна жалба, в която част настоящето производство е допустимо. В останалата му част, с която касационният съд не е допуснал до касационно обжалване въззивното решение, поради липса на обосноваване наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Затова и в тази й част подадената частна жалба следва да се остави без разглеждане, без настоящият състав да се произнася относно поддържания довод за посочен съществен материалноправен въпрос, по който въззивния съд се е произнесъл в решението си и който е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
Доколкото в частната касационна жалба се поддържа обжалване на определението на касационния съд изцяло, то следва да се изложат съображения относно обжалваното определение в частта му, с която е оставена без разглеждане касационната жалба против въззивното решение в частите му относно присъдените парични суми под 1 000 лв. Събраженията в обжалвания съдебен акт за приложението на чл. 280, ал. 2 ГПК се споделят и от настоящия състав – налице са три обективно съединени иска, по които обжалваемият за касатора интерес е под предвидения в закона размер за допустимостта на касационното обжалване, поради което и правилно в тази част подадената касационна жалба против въззивното решение е оставена без разглеждане. Обжалваното определение в тази му част следва да се остави в сила, водим от което настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на „К” ЕООД, гр. К., чрез управителя му Е. Д. Е. , против определение № 67 от 3.10.2008 год. по гр. д. № 2801/2008 год. на ВКС, ІІІ г. о. в частта му, с която не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 73 от 14.03.2008 год. по гр. д. № 934/2007 год. на Добричкия окръжен съд в частта му, с която е оставено в сила първоинстанционното решение, с което дружеството е осъдено да заплати на Д. С. Д. сумата в размер на 2 496.12 лв., представляваща обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск за периода от 1997 год. до 28.02.2003 год.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 67 от 3.10.2008 год. по гр. д. № 2801/2008 год. на ВКС, ІІІ г. о. в останалата му част.
Определението е окончателно.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар